Dziś są imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Wybierz język:
 03-04-2015 09:03

Kolejny intensywny rok budżetowy za nami. Czas na liczbowe podsumowanie.

Kolejny rok budżetowy okazał się w Gminie Korfantów tradycyjnie ciągłą i nieustającą kontynuacją wieloletniego rozwoju inwestycyjnego. W 2014 roku zainwestowaliśmy w gminną infrastrukturę ponad 3,8 mln zł! Pomimo ciągłych zarzutów nt. nadmiernego zadłużenia gminy, nt. pomnikowych czy niepotrzebnych budowli miasto Korfantów i sąsiadujące miejscowości pięknieją z każdym kolejnym rokiem w oczach nie tylko przejeżdżających kierowców, rehabilitujących się pacjentów, ale i samych krytycznych i wymagających mieszkańców. Wizytówką miasta i gminy stały się w ostatnich latach: nowoczesny budynek Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie wraz z halą sportową, zabytkowa remiza przy ul. Kościuszki w Korfantowie mieszcząca obecnie miejską bibliotekę, jak i zadbane place i świetlice wiejskie w gminnych sołectwach.

 Analizując wykonanie budżetu po stronie wydatków w ostatnich pięciu latach 2009-2014 należy podkreślić wysoki udział wydatków inwestycyjnych w wykonanych wydatkach ogółem. Najniższy udział wystąpił w roku 2013 – 11,21% a najwyższy w roku 2010 - 28,49%. Warto w tym miejscu porównać się z innymi gminami miejsko-wiejskimi na terenie Opolszczyzny: w roku 2013 wskaźnik udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wyniósł na terenie województwa opolskiego 13%, natomiast średni udział inwestycji w wydatkach ogółem Gminy Korfantów w latach 2009-2014 wyniósł: 18,52%, co daje kwotę równą: 27.914.822 złotych, czyli znacznie przewyższającą średnią jednoroczną wysokość budżetu gminy. Powyższe oznacza, że Gmina Korfantów podlega stałemu systematycznemu rozwojowi. Nie szkodzi temu fakt zadłużenia. Na koniec roku 2014 zadłużenie wyniosło 10.647.047 złotych, co stanowiło jedynie 38,73% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem, a na koniec bieżącego roku wyniesie 32%. Zatem możliwości spłaty zaplanowane w racjonalny i optymalny dla budżetu sposób nie były w przeszłości, jak i nie są obecnie, zagrożone. Natomiast rzekome informacje nt. nadmiernego zadłużenia gminy, jak i niewypłacalności, czy nawet bankructwa, są niepotrzebnie rozpowszechnianą nieprawdziwą informacją. Zaciągnięte zobowiązania finansowe odzwierciedlają się w niczym innym, jak w gminnej nowoczesnej infrastrukturze służącej poprawie warunków życia wszystkim mieszkańcom: w zabudowaniach hali sportowej i gimnazjum, w boiskach wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie, czy w infrastrukturze wodociągowej.

Jedynym rzeczywistym i niezwykle istotnym, zagrożeniem budżetu gminy, o którym mało się mówi, są rosnące corocznie należności, czyli zadłużenie mieszkańców wobec gminy i to nie tylko z tytułu podatków, ale i czynszów najmu mieszkań komunalnych, jak i innych opłat lokalnych. Kwota należności wymagalnych, czyli takich, których termin płatności już minął, na dzień 31.12.2014r. wyniosła 1.926.306,03 złotych (w tym: od osób fizycznych – 1.658.850,70 złotych!). Warto w tym miejscu zastanowić się, ile istotnych inwestycji gmina mogłaby za te brakujące środki zrealizować, ile spełnić wniosków i potrzeb mieszkańców (drogi, chodniki, itp.). Przecież te brakujące środki, to aż 16% uzyskanych dochodów własnych w roku 2014! Mieszkańcy nie zawsze są odpowiedzialni, ale i nie zawsze chcą być świadomi odpowiedzialności za stan finansowy swojej gminy, czy za stan realizowanych przez gminę zadań.

            Gmina Korfantów nie powinna być ciągle przez mieszkańców kojarzona z nadmiernym zadłużeniem czy z wyolbrzymionymi problemami finansowymi. Gmina Korfantów to na mapie Województwa Opolskiego, jak i na mapie całego kraju, przeciętna miejsko-wiejska gmina, niestety o niskim dochodzie na mieszkańca, jednak z ogromnym potencjałem rozwojowym, dalekosiężnymi planami inwestycyjnymi (przed nami wyzwania kanalizacyjne, jak i inwestycje drogowe) i nowoczesnym zapleczem powstałej infrastruktury.

            Wszystkich zainteresowanych rzeczywistym i aktualnym stanem finansowym naszej gminy oraz zrealizowanymi zadaniami w poprzednim roku budżetowym zachęcam do zapoznania się ze „Sprawozdaniem rocznym Burmistrza Korfantowa z wykonania budżetu Gminy Korfantów za rok 2014”, znajdującym się na stronie:

http://bip.korfantow.pl/2484/288/budzet-gminy-korfantow.html (przy budżecie na rok 2014).

 

Skarbnik Gminy

Joanna Szkudlarska