Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 04-08-2015 14:00

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016

Rządowy Program „Wyprawki szkolnej” polegający na dofinansowaniu zakupu podręczników będzie realizowany w nowym roku szkolnym 2015/2016.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego obejmie uczniów:

  1. uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej;          
  2. niepełnosprawnych;

- słabowidzących,

- niesłyszących,

- słabosłyszących,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2015/ 2016 do:

- szkół podstawowych- z wyjątkiem klas I, II i IV,
- gimnazjów- z wyjątkiem klasy I.

 

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 roku dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w programie jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 574 zł netto na osobę w rodzinie.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

  • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto na osobę w rodzinie;
  • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);
  • uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód - podstawą do skorzystania

z pomocy jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Wsparciem nie obejmuje się kosztów zakupu ćwiczeń.

DOCZałącznik Nr 1 - Zasady otrzymania dofinansowania.doc (33,00KB)
DOCZałącznik Nr 2-Zwrot kosztów zakupu podręczników.doc (33,00KB)
DOCZałącznik Nr 3- Maksymalna wartość dofinansowania.doc (46,50KB)