Dziś są imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Wybierz język:
 29-10-2015 12:58

Informacja z XIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

Nowe statuty  sołectw, likwidacja opłaty od posiadania psów, obniżenie lub zachowanie podatków na dotychczasowym poziomie, szereg wniosków radnych, czyli  XIII sesja Rady Miejskiej w Korfantowie przeszła do historii.

28 października br. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie odbyły się XIII już obrady Rady Miejskiej w Korfantowie, w których udział oprócz Burmistrza Korfantowa Pana Janusza Wójcika, sołtysów i kierowników jednostek organizacyjnych  wzięli udział także przedstawiciele  gminnego świata kultury i sportu.  Głównym tematem sesji było złożenie  przez Burmistrza Korfantowa informacji z realizacji uchwały Nr L/283/2010  z dnia 31 marca 2010 r.  w sprawie głównych kierunków rozwoju kultury sportu i rekreacji w gminie Korfantów na lata 2010-2020.

Zobacz: PDFPrezentacja.pdf (31,43MB)

Z obszerną diagnozą obecnego stanu obiektów użyteczności publicznej w tym: świetlic wiejskich, bibliotek, boisk sportowych   uczestników sesji w imieniu Burmistrza Korfantowa zapoznał Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie Pan Stanisław Szkolny zachęcając przy tym do bieżącego korzystania przez mieszkańców z dużego  wachlarza zajęć sportowo-artystycznych. Informację uzupełnił Pan Mariusz Żabiński- trener sekcji lekkoatletycznej wspominając nie tylko o  potrzebach sportowców, ale przede wszystkim przedstawiając  ogromne sukcesy  swoich podopiecznych na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Następnie głos zabrał Pan Jan Tobiasz trener sekcji tenisa stołowego, który przedstawił sprawozdanie z działalności sekcji. Goście z ust burmistrza usłyszeć mogli m.in.  o uruchomianiu  po długiej przerwie  Gminnego Studia Piosenki pod kierownictwem doświadczonego opiekuna Pana Zbigniewa Marcinkiewicza. Tak obszerne omówienie tematu nie obyło się bez  dyskusji  w której udział wzięli radni oraz Burmistrz Korfantowa.

Rada Miejska w Korfantowie podjęła 10 ważnych dla gminy i mieszkańców uchwał, z których najważniejsze dotyczą:

- nadania  statutów 23 Sołectwom w gminie;

- likwidacji opłaty od posiadania psów od 2016 roku;

- przystąpienia do opracowania przez gminę Planu gospodarki niskoemisyjnej;

- zmian w budżecie w tym: przeznaczenia 20 tys. zł na modernizację posadzki wewnętrznej w budynku remizy OSP w Korfantowie, 15,5 tys. zł  na wymianę pieca olejowego w Ścinawskim Centrum Integracji Społecznej na ekogroszek oraz 7,5 tys. zł na zmianę opalania budynku na boisku sportowym w Korfantowie;

- pozostawieniu na dotychczasowej wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku;

- obniżenia stawek podatków od nieruchomości w stosunku do roku 2015 o wskaźnik deflacji 1,2% w przypadku: powierzchni lokali związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, powierzchni zajętej na działalność w zakresie kwalifikowanym materiałem siewnym, powierzchni zajętych na garaże oraz gruntów związanych z działalnością gospodarczą. Pozostałe stawki się pozostawiono  na niezmienionym poziomie w porównaniu do roku bieżącego.

 

Zgłoszone przez radnych interpelacje dotyczyły:

- dokonania inwentaryzacji parku w Ścinawie Małej oraz wycięcia drzew i krzewów na górnym boisku tj. przy ul. W. Kudelki;

-przywrócenia zlikwidowanych połączeń autobusowych dla mieszkańców Gryżowa;

- dokonania remontu drogi powiatowej w Przydrożu Małym w kierunku Pleśnicy;

- remontu tzw. małego mostku w Przechodzie oraz dróg w miejscowości;

- kontroli funkcjonowania hydrantów w gminie ;

- wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie o uruchomienie bezpiecznego przejścia ulicznego pomiędzy ul. Prudnicką, a Reymonta w Korfantowie, szlak klientów załatwiających sprawy pomiędzy  dwoma budynkami administracyjnymi urzędu.

 

         Na koniec radni złożyli podziękowania za: budowę chodnika przy drodze powiatowej w Ligocie Ścinawskiej, postawienie znaków z nazwami ulic w Ścinawie Małej oraz pomoc w dokonaniu wyburzenia budynku mieszkalnego w Ścinawie Małej stwarzającego realne zagrożenie dla życia mieszkańców sołectwa, zwłaszcza dzieci. Prezes Fundacji Przyszłość i Rozwój na rzecz gminy Korfantów przekazał Burmistrzowi Korfantowa Kartę Praw Mieszkańca z prośbą o umieszczenie jej w  budynkach Urzędu Miejskiego w Korfantowie.