Dziś są imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera
Wybierz język:
 18-11-2015 09:27

Rejestr planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego

R E J E S T R

PLANÓW MIEJSCOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W TYM RÓWNIEŻ UCHYLONYCH I NIEOBOWIĄZUJĄCYCH

GMINY KORFANTÓW

 

 

 

L.p.

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planu

Numer i data uchwały Rady Miejskiej

Nr, data i pozycja Dziennika Urzędowego publikującego uchwałę

Wejście w życie mpzp

Rysunek

Tekst

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów

Uchwała Nr XV/43/86 Gminnej Rady Narodowej w Korfantowie z dnia 18 lipca 1986 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 13 z dnia 20 października 1986r. poz. 340

Plan uzyskuje moc powszechnie obowiązującą po upływie 14 dni od dnia

ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego

 

 

 

 

 

 

 

Stracił ważność

2.

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów

Uchwała Nr XXX/165/93 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 października 1993 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 21 z dnia 30 listopada 1993 r. poz. 213

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

   

Stracił ważność

3.

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantowa i części wsi Ulianówka

Uchwała Nr V/25/94 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 9 grudnia 1994 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 28 z dnia 15 grudnia 1994 r. poz. 254

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

   

Stracił ważność

4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 3 Maja, Powstańców Śl., Fredry, Mickiewicza i Słowackiego w Korfantowie

Uchwała Nr XVII/119/2000 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2000 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 34 z dnia 31 maja 2000 r. poz. 178

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

   

Stracił ważność

5.

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów

Uchwała Nr XVI/123/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2004 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 13 z dnia 1 marca 2004 r. poz. 239

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Zobacz

Zobacz

Obowiązuje

6.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów dla:

 1. terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej, ograniczonych od zachodu drogą gminną ulicą 3 Maja, od południa drogą powiatową nr 1526 O, od wschodu drogami rolnymi oraz od północy drogą wojewódzką nr 407;
 2. terenu zabudowy produkcyjnej, ograniczonego od zachodu drogą wojewódzką nr 405, od południowego-wschodu krawędzią doliny Ścinawy Niemodlińskiej oraz od północy planowanym obejściem drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407.

Uchwała Nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 7 maja 2012 r. poz. 647

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Zobacz

Zobacz

Obowiązuje

7.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice, dla obszarów położonych na gruntach:

 1. wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice – usytuowanego po wschodniej stronie zabudowy wsi Włodary,ograniczonego od południa drogą rolną i drogą wojewódzką DW 407, od zachodu drogą rolną i granicami geodezyjnymi nieruchomości, odpółnocy odcinkiem granicy administracyjnej gminy, lasem i drogami rolnymi, od wschodu drogami rolnymi, granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogą wojewódzką DW 407;
 2. wsi Włodary -  usytuowanego po zachodniej stronie zabudowy wsi Włodary,  ograniczonego od południa drogą wojewódzką DW 407, od zachodu rowem, lasem i odcinkiem granicy administracyjnej gminy, od północy odcinkiem granicy administracyjnej gminy oraz od wschodu drogą rolną i granicami geodezyjnymi nieruchomości.

Uchwała Nr XXVI/213/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 stycznia 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 17 lutego 2017 r. poz. 530

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Zobacz

Zobacz

Obowiązuje

8.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska

UWAGA: W związku z Rozstrzygnięciem Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. tracą moc zapisy w części tekstowej planu dotyczącej:

 • § 13 pkt 2 lit. a;
 • § 39 ust. 2 pkt. 3;
 • § 38 ust. 2 pkt. 4;
 • § 39 ust. 2 pkt 4.

Rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. do Uchwały Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska:

PDFIN.I.743.43.2018.MK RN w cz. zm. mpzp Gryżów, gm. Korfantów.(2081446_2370870).pdf (133,92KB)

Uchwała Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia
2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2018 r. poz. 1576

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Zobacz

Zobacz

Obowiązuje

9.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska

UWAGA: W związku z Rozstrzygnięciem Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. tracą moc zapisy w części tekstowej planu dotyczącej:

 • § 18 pkt 4 lit. a;
 • § 19 pkt 3;
 • § 25 ust. 2 pkt 3;
 • § 48 ust. 2 pkt 3;
 • § 48 ust. 2 pkt 4;
 • § 49 ust. 2 pkt 3;
 • § 50 ust. 2 pkt 5.

Rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. do Uchwały Nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska:

PDFIN.I.743.44.2018.MK RN w cz. zm. mpzpWłodary, gm. Korfantów.(2080832_2370805).pdf (136,72KB)

Uchwała Nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia
2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2018 r. poz. 1577

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Zobacz

Zobacz

Obowiązuje

10.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr  IN.I.743.83.2018.MK z dnia 23 listopada 2018 r. dot. uchwały nr XLV/392/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża

PDFIN.I.743.83.2018.MK RN mpzp wsi Węża, gm. Korfantów.(2317804_2647186).pdf (146,41KB)

Uchwała Nr XLV/392/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2018 r. poz. 2999

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

UWAGA - AKT NIEOBOWIĄZUJĄCY - STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIEM NADZORCZYM WOJEWODY OPOLSKIEGO

Zobacz Zobacz AKT NIEOBOWIĄZUJĄCY - STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI

11.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Włodary i Myszowice

UWAGA: W związku z Rozstrzygnięciem Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. tracą moc zapisy:

 1. w części tekstowej dotyczącej:

 • § 7 pkt 2 lit. c i f,w całości;

 • § 8, w całości;

 • § 10 pkt 1, w całości;

 • § 12 pkt 2 i 3, w całości;

 • § 13 pkt 1,w całości;

 • § 14 ust. 1 pkt 1, w zakresie słowa(cyt.)„R2”;

 • § 18 w zakresie słów(cyt.) „i R2”;

 • § 20 pkt 2 lit. a, w całości;

 • § 20 pkt 2 lit. e w zakresie słów(cyt.)„w uzgodnieniu ze służbami leśnymi”;

 • § 21 pkt 2 lit. a w zakresie słów(cyt.) „i prowadzenie gospodarki w oparciu o plan urządzenia lasu”;

 • § 21 pkt 2 lit. e w zakresie słów(cyt.)„w uzgodnieniu ze służbami leśnymi”;

 1. w części graficznej dotyczącej terenu oznaczonego symbolem „2R”.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr  IN.I.743.92.2018.AD Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary i Myszowice

PDFIN.I.743.92.2018.AD RN w cz. MPZP Włodary - Myszowice gm. Korfantów.(2382901_2724369).pdf (187,62KB)

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. poz. 2532. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Zobacz

Zobacz

AKT NIEOBOWIĄZUJĄCY

Stracił ważność

12.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Korfantów obejmującego obszar ograniczony do zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, granicą administracyjną miasta, od wschodu i południa ul. Na Grobli i linią prostą przebiegającą przez działki nr 825, 826/1, 826/2 i 827

UWAGA: W związku z Rozstrzygnięciem Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. tracą moc zapisy w części tekstowej planu dotyczącej:

 • § 7 ust. 2 pkt 8 w zakresie słowa „turystyki”;
 • § 8 pkt 5 w całości;
 • § 13 pkt 3 w całości;
 • § 16 w całości;
 • § 18 ust. 1 pkt 10 w całości;
 • § 18 ust. 2 pkt 11 w całości;
 • § 18 ust. 3 pkt 15 w całości;
 • § 18 ust. 4 pkt 3 w całości;
 • § 18 ust. 4 pkt 8 w całości;
 • § 18 ust. 6 pkt 5 w całości.

Rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. do Uchwały Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Korfantów obejmującego obszar ograniczony do zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, granicą administracyjną miasta, od wschodu i południa ul. Na Grobli i linią prostą przebiegającą przez działki nr 825, 826/1, 826/2 i 827

PDFIN.I.743.91.2018.MW RN w części, mpzp Korfantów, uchwała nr II 8 2018 RM w Korfantowie.(2382981_2724342).pdf (203,56KB)
 

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. poz. 3566.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Zobacz

Zobacz

Obowiązuje

13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. poz. 1313

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Zobacz Zobacz Obowiązuje

14.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Włodary i Myszowice

UWAGA: W związku z Rozstrzygnięciem Wojewody Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. tracą moc zapisy:

1) terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R1 o przeznaczeniu – teren rolny i odpowiadających mu ustaleń w treści uchwały:
- § 13 ust. 1 pkt 1 w zakresie zwrotu „R1”,
- § 17;
2) terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R2 o przeznaczeniu – teren rolny i odpowiadających mu ustaleń w treści uchwały:
- § 13 ust. 1 pkt 1 w zakresie zwrotu „R2”,
- § 18;
3) ustaleń uchwały wspólnych dla terenów R1 i R2: § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a.

 

Rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. do Uchwały Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary i Myszowice

PDFIN.I.743.75.2019.AB RN m.p.z.p. Włodary, Myszowice.(2703159_3106264).pdf (160,66KB)

Uchwała Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2019 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. poz. 2532.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Zobacz

Zobacz

AKT NIEOBOWIĄZUJĄCY

Stracił ważność

15.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr  IN.I.743.46.2019.AB z dnia 5 lipca 2019 r. dot. uchwały nr VIII/67/2019  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze nr IN.I.743.46.2019.AB z dnia 5 lipca 2019 r..pdf (195,37KB)

Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 maja 2019 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. poz. 2011.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

UWAGA - AKT NIEOBOWIĄZUJĄCY - STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIEM NADZORCZYM WOJEWODY OPOLSKIEGO

 

Zobacz Zobacz AKT NIEOBOWIĄZUJĄCY - STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI

16.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice

Uchwała Nr XV/149/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 stycznia 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 25 lutego 2020 r. poz. 657.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Zobacz Zobacz

Obowiązuje

17.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice

UWAGA: W związku z Rozstrzygnięciem Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2020 r. tracą moc zapisy w części:

 • § 2 pkt 3 w zakresie słów "silos wieżowy, zbiornik nadziemny, komora";
 • § 17 pkt 2 lit. b w zakresie słów "nietworzących zabudowy";
 • § 17 pkt 2 lit. c w zakresie słów "z zachowaniem przepisów odrębnych";
 • § 18 pkt 3 lit. c w zakresie słów "w odniesieniu do powierzchni terenu R2";
 • § 19 pkt 2;
 • przywracam brzmienie zapisu § 20 pkt 2 lit. d "tereny położone w pasie technologicznym linii 110 kV obowiązują ograniczenia zgodnie z § 10 pkt 3 oraz przepisami szczegółowymi";
 • przywracam brzmienie zapisu § 21 pkt 2 lit. d "tereny położone w pasie technologicznym linii 110 kV obowiązują ograniczenia zgodnie z § 10 pkt 3 oraz przepisami szczegółowymi".

Rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2020 r. do Uchwały Nr XXII/220/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice

PDFIN.I.743.66.2020.KM RN Korfantów.pdf (169,36KB)

Uchwała Nr XXII/220/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 września 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 6 października 2020 r. poz. 2725. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Zobacz Zobacz Obowiązuje
18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka Uchwała Nr XXIX/294/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 6 maja 2021 r. poz. 1263. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Zobacz Zobacz

Obowiązuje

19.

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna.

 

UWAGA: W związku z Rozstrzygnięciem Wojewody Opolskiego z dnia 6 września 2021 r. tracą moc zapisy w części tekstowej oraz graficznej planu dotyczące:

 

§ 6 ust. 1 pkt 3 lit. b,

Terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN - w tej części, która w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu została oznaczona symbolem 1R,

Terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U,

Terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MU,

Terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11MN – w tej części, która w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu została oznaczona symbolem 4RM,

Terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5RM – w tej części, która w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu została oznaczone symbolem 1RU,

Terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2RM – w tej części, która w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu została oznaczona symbolem 7R,

Terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MU – w tej części, która w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu została oznaczona symbolem 1R,

§ 20 ust. 2 pkt 2, lit c.

Rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego z dnia 6 września 2021 r. do Uchwały Nr XXXII/321/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 lipca 2021 r.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna:

https://bip.korfantow.pl/download/attachment/62230/ini743592021-rn_-rozstrzygniecie-dot-planu-zagospodarowania-puszyny-uniewaznienie-w-czesci.pdf

Uchwała Nr XXXII/321/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 lipca 2021

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
z dnia 3 sierpnia 2021 r. poz. 2035.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego

 

 

 

 

Obowiązuje

20.

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna.

UWAGA: W związku z Rozstrzygnięciem Wojewody Opolskiego z dnia 6 stycznia 2022r. stwierdzono nieważność uchwały Nr XXXVI/359/2021

IN.I.743.92.2021.KM RN https://bip.korfantow.pl/download/attachment/64357/ini743922021km-rn-korfantow.pdf

Uchwała Nr XXXVI/359/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 15 grudnia 2021

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
z dnia 21 grudnia  2021 poz. 3391

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego

UWAGA - AKT NIEOBOWIĄZUJĄCY - STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIEM NADZORCZYM WOJEWODY OPOLSKIEGO

 

 

AKT NIEOBOWIĄZUJĄCY - STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI

21.

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna

Uchwała Nr XLII/391/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 maja 2022r. w

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
 z dnia 31 maja 2022 poz. 1571

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego

 

 

Obowiązuje

22.

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  miasta Korfantów

Uchwała Nr XLII/392/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 maja 2022

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
 z dnia 31 maja 2022 poz. 1572

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego

 

 

Obowiązuje

Rejestr aktów planowania przestrzennego obowiązujących:

https://korfantow.e-mapa.net/wykazplanow/

 

UWAGA:

1.Przy uchwaleniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w granicach określonych daną uchwałą, tracą moc ustalenia poprzednich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2.Przy ustalaniu przeznaczenia dla danego terenu, obowiązują zapisy ostatniej uchwały obejmującej żądany obszar.

3.Rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Opolskiego mogą być wprowadzone uchylenia, niektórych przepisów planów miejscowych lub stwierdzenie nieważności całej uchwały.