Dziś są imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Wybierz język:
 29-03-2016 12:28

XVII obrady sesji Rady Miejskiej w Korfantowie już za nami

23 marca br. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji odbyły się obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie, w trakcie której przedstawione zostały i przyjęte cztery Strategie opracowane przez 17 samorządów, w tym Gminę Korfantów w ramach  Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Rada przyjęła Strategię:

- Rozwoju;

- Rynku Pracy;

- Rozwoju Społecznego;

- Rozwoju Transportu oraz

koncepcję  zintegrowanego transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

Rada podjęła także 15 innych uchwał z których najważniejsze dotyczyły:

- przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania;

-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów Włodary i Myszowice;

- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego- utrzymanie łącza w Zamiejscowym Oddziale Komunikacji w Korfantowie;

-  współdziałania  pomiędzy Gminą Korfantów, a Powiatem Nyskim w zakresie publicznego transportu zbiorowego (gmina wyraża wolę współdziałania Gminy Korfantów z Powiatem  Nyskim w zakresie przejęcia transportu zarówno szkolnego dotychczas prowadzonego przez zakład da budżetowy);

- zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie spowodowanych realizowaniem zadań z programu 500+;

- przyjęciem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korfantów;

- zmian budżetu  Gminy Korfantów przeznaczając kwotę ponad 580 tys. zł m.in. na:

 • zabudowę reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej w miejscowości Rzymkowice – 25.000,00 złotych,
 • budowę odcinka sieci wodociągowej w Puszynie – 15.000,00 złotych,
 •  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wywożonymi z terenu targowiska miejskiego – 3.960,00 złotych,
 •  utwardzenie placu targowego w Korfantowie kostką betonową oraz tłuczniem – 15.000,00 złotych,
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów przystanków autobusowych – 8.160,00 złotych,
 • przebudowę chodnika w ul. M. Konopnickiej w Korfantowie – 35.000,00 złotych,
 • przebudowę drogi ul. Prusa w Korfantowie – 65.000,00 złotych,
 • przebudowę drogi ul. Zielnej w Korfantowie – 60.000,00 złotych;
 • zakup równiarki na drogi gminne – 35.000,00 złotych,
 • opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi w Przechodzie (Przysiółek Kozówka) – 5.500,00 złotych,
 • opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi w Puszynie do osiedla mieszkaniowego – 5.500,00 złotych,
 • opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi w Jegielnicy – 5.500,00 złotych,
 • opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi w Kuźnicy Ligockiej – 3.000,00 złotych,
 • zakup licencji Microsoft SQL Server niezbędnej do dalszego użytkowania systemów informatycznych w urzędzie (głównie finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i podatkowych) – 13.000,00 złotych,
 • działania promocyjne, w tym m.in. wykonanie filmu promującego  Gminę Korfantów, pomoc w organizacji uroczystości 790-lecia Ścinawy Małej, zakup 2000 szt. map informacyjnych oraz wykonanie nowej naklejki informacyjnej na tablicę przy przystanku w Korfantowie – 17.000,00 złotych,
 • zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Komisariatu Policji w Korfantowie –  3.400,00 złotych;
 • dofinansowanie do zakupu samochodu policyjnego – 2.000,00 złotych,
 •  wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przechodzie – 21.680,00 złotych,
 • zakup zabezpieczenia drzwi oraz nagród konkursowych w ramach środków otrzymanych od ubezpieczyciela przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie – 957,00 złotych,
 •  wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie od strony posesji sąsiadów obiektu– 40.000,00 złotych adaptację pomieszczeń pawilonu sportowego w Węży na oddział przedszkolny – 30.000,00 złotych,
 • przebudowę mieszkań przy ul. Sienkiewicza na biura GKRPA – 65.000,00 złotych,
 •  zakupy materiałów biurowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (ze środków otrzymanej darowizny) – 300,00 złotych,
 • modernizację przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie – 10.000,00 złotych,
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z gminnych terenów zielonych – 12.480,00 złotych;
 • wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Rzemieślniczej w Korfantowie – 17.000,00 złotych,
 • zakup ławek i koszy ulicznych wraz z montażem w Korfantowie  – 12.000,00 złotych,
 • dofinansowanie zadań w konkursie „Odnowa wsi” – 2.000,00 złotych,
 • dotację do MGOKSiR w Korfantowie na zakup zjeżdżalni dla dzieci – 15.000,00 złotych, postulat zgłaszany przez rodziców w trakcie organizowanych przez gminę imprez, zmniejszenie tym samym odpłatności z korzystania przez dzieci z takich urządzeń;
 • budowę zaplecza sanitarnego w świetlicy w Myszowicach – 20.000,00 złotych,
 • remont adoptowanej na świetlicę remizy strażackiej w Starej Jamce – 20.000,00 złotych.

Burmistrz Korfantowa poinformował  o odzyskaniu  przez Gminę Korfantów  kwoty 18 600 zł  tytułem odszkodowania w związku z odwołaniem złożonym  przez firmę EKOM z Nysy od rozstrzygnięcia  przez Burmistrza Korfantowa  przetargu na „Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów”. W wyniku przegranej przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie,  gmina zobowiązana została do zapłaty  kwoty 18 600 zł na rzecz firmy EKOM, którą  to kwotę następnie odzyskała  z polisy ubezpieczeniowej.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z obrad sesji.