Dziś są imieniny: Joachima, Nory, Stefana
Wybierz język:
 02-06-2016 11:35

Rekrutacja do projektu "Recepta na uśmiech" dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców

Uwaga - przedłużono termin rekrutacji do projektu - będzie trwała do 13.06.2016 r. włącznie.

Nazwa projektu : Recepta na uśmiech

Źródła finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.2 – Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Realizatorzy projektu: Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu i partnerzy: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Rękawek w Strzelcach Opolskich oraz Gmina Niemodlin.

Okres realizacji projektu: 01.04.2016 r. – 31.05.2017 r.

Kto może zostać Uczestnikiem projektu: Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami w wieku do 18 lat wraz z ich rodzicami/opiekunami; zamieszkujący w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujący i/lub uczący się na terenie gmin z obszaru woj. opolskiego: Niemodlin, Grodków, Lewin Brzeski, Tułowice, Łambinowice, Korfantów, Skoroszyce, Pakosławice, Olszanka, Kamiennik, Krapkowice lub Nysa.

Cel projektu : Minimalizacja przyczyn wykluczenia społecznego oraz zwiększenie udziału w życiu społecznym poprzez kompleksową i aktywną integrację 100 osób (63 Kobiet/37 Mężczyzn), w tym: 50 dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami (18 Kobiet/32 Mężczyzn) oraz 50 rodziców/opiekunów tych dzieci/młodzieży (45 Kobiet/5 Mężczyzn).

Wymogi stawiane Uczestnikom Projektu:

- dzieciom/młodzieży :

  • wiek – do 18 roku życia,
  • miejsce zamieszkania - teren gmin z obszaru woj. opolskiego: Niemodlin, Grodków, Lewin Brzeski, Tułowice, Łambinowice, Korfantów, Skoroszyce, Pakosławice, Olszanka, Kamiennik, Krapkowice lub Nysa,
  • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia)
  • możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych zadaniach w całym okresie realizacji projektu;

- rodzicom/opiekunom:

  • miejsce zamieszkania - teren gmin z obszaru woj. opolskiego: Niemodlin, Grodków, Lewin Brzeski, Tułowice, Łambinowice, Korfantów, Skoroszyce, Pakosławice, Olszanka lub Kamiennik, Krapkowice lub Nysa,
  • w projekcie uczestniczy tylko jeden rodzic/opiekun (w przypadku rodzin, w których jedno z rodziców/opiekunów będzie nieaktywne zawodowo/bezrobotne ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, jako Uczestnik Projektu będzie kwalifikowany właśnie ten rodzic/opiekun),
  • możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych zadaniach w całym okresie realizacji projektu.

Formy wsparcia:

- indywidualne spotkania (dziecko + rodzic/opiekun) z zespołem specjalistów tj. psycholog, terapeuta, pedagog i pediatra w celu doboru rodzaju/form zajęć dla każdego dziecka i rodzica/opiekuna w całym okresie realizacji projektu (tzw. ścieżka reintegracji),

- zajęcia indywidulane i grupowe dla dzieci i rodziców/opiekunów prowadzone przez dobranych specjalistów (m.in.: psychologa, terapeutę, pedagoga, prawnika),

- 6 wycieczek dwudniowych o charakterze: historyczno-naukowym, poznawczo-przyrodniczym, społeczno-kulturalnym,

- 2 wyjazdy 7-dniowe w okresie wakacyjnym i ferii zimowych z udziałem specjalistów (wyjazdy na terenie woj. opolskiego).

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zostanie zapewniony transport na zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci/młodzieży i ich rodziców/opiekunów. Uczestnicy projektu zostaną objęci ubezpieczeniem OC i NNW w całym okresie realizacji projektu. W trakcie wycieczek i wyjazdów uczestnikom projektu zapewnione zostanie zakwaterowanie/nocleg wraz z wyżywieniem, transport, opieka wyspecjalizowanych opiekunów oraz bilety wstępu w ramach wycieczek. 

Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 77 456 56 00 lub 669 425 485. 

Rekrutacja do Projektu jest prowadzona w dniach od 01.06.2016 r. do 07.06.2016 r. w godzinach od 8:00 do 15:00. W ostatnim dniu naboru, tj. w dniu 07.06.2016 r. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 14:00. Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami, a także Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech są zamieszczone na stronie internetowej: www.spp.opole.pl, w zakładce: PROJEKTY –> Recepta na uśmiech –> Dokumenty do pobrania.

Dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 w Opolu ( III piętro). W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, nie datę stempla pocztowego.