Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich

Za pośrednictwem Fundacji „Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja” Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpocznie realizację nowego programu grantowego Fundacji pn. Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Na Rzecz Wsi I Terenów Wiejskich. Realizacja rozpocznie się w I kwartale 2006 r.

Głównym celem tegoż programu jest pobudzenie aktywności środowisk wiejskich oraz organizacji lokalnych jak i również stymulowanie lokalnych inicjatyw, pobudzenie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości ściśle związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i oświatową.

Granty programu udzielane będą w trybie konkursu projektów do 30 tyś. zł, będą one stanowić wsparcie dla lepszego wykorzystania potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawy ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i pracy.

Zakres przedmiotowy grantów udzielanych w ramach niniejszego programu może obejmować przedsięwzięcia/zadania zlokalizowane na terenie wsi lub miast do 10 tyś. mieszkańców, dotyczące inicjatyw obywatelskich w następujących dziedzinach:

- oświata,

- ochrona zdrowia wraz z rehabilitacją leczniczą,

- zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego oraz kreowanie narodowych       produktów turystyki kulturowej na terenach wiejskich, w tym w szczególności:

- rewaloryzacja, renowacja, remont i adaptacja obiektów zabytkowych - także w zakresie infrastruktury technicznej o walorach atrakcji turystycznej - wraz z ich otoczeniem, na cele kulturalne,

- adaptacja, ochrona i zachowanie obiektów o znaczeniu symbolicznym dla                      kultury (np. pola bitew, miejsca pamięci i martyrologii, miejsca kultu),

- zabezpieczenie zabytków ruchomych i nieruchomych przed kradzieżą i zniszczeniem.

O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i ich związki, w tym fundacje, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, a także parafie i lokalne grupy działania (LGD), posiadające określoną formę prawną. Mogą ubiegać się również podmioty kolegialne nie posiadające określonej formy prawnej, jak: rady sołeckie, rady parafialne i inne zorganizowane grupy osób/członków lokalnych społeczności, realizujące przedsięwzięcia w zakresie inicjatyw obywatelskich objętych niniejszą umową.

Szczegóły programu można znaleźć w załączonych dokumentach programowych:

- regulamin programu,

- zasady kwalifikacji projektów,

- wzór wniosku o udzielenie grantu.

Fundacja będzie ogłaszać dla każdego kwartału terminy składania wniosków oraz wymagania dotyczące niezbędnej dokumentacji i warunki jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci przy ubieganiu się o wsparcie w postaci grantów w ramach programu.

Szczegółowe informacje w sprawie programu małych grantów można uzyskać w Funduszu oraz w Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000, Telefon   (022) 663 78 00