Dziś są imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii
Wybierz język:
 25-11-2016 09:30

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Ścinawa Nyska

RPO+OPO+EFRR.jpeg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach:
Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna
Działania 3.2 – Efektywność energetyczna
Poddziałania 3.2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Tytuł projektu:  „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego”

________________________________________________________________________________________________________________

W roku 2016 Gmina Korfantów ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem”, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz ocieplenie elewacji wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej przy ul. Nyskiej 59”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego gminy pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów, Ścinawa Mała i Ścinawa Nyska”. Na przedmiot umowy składał się zakres rzeczowy robót, wynikający z oferty Wykonawcy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skład, której wchodziła dokumentacja budowlana, dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, polegający na wykonaniu modernizacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią opalaną paliwem stałym, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie instalacji odgromowej i ocieplenia elewacji wraz z pomalowaniem w budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej, zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym ocieplenia i kolorystyki elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej.

Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona została na dwa etapy.

Zakres rzeczowy obejmował m. in.:

1. W zakresie kotłowni:

 • demontaż istniejącego kotła c. o., demontaż istniejącego orurowania, wraz z usunięciem zdemontowanego kotła i orurowania z budynku i transportem do punktu skupu złomu,
 • wykonanie instalacji elektrycznej podłączenia kotła z wewnętrzną instancją elektryczną wraz z niezbędnym osprzętem, w tym zabezpieczeniem w skrzynce;
 • roboty ogólnobudowlane rozbiórkowe, skucia, wykucia, przekucia, w tym: demontaż istniejącej stolarki drzwiowej (2 sztuki o wym. 90 cm x 180 cm) wraz z ich utylizacją, skucie nierówności ścian;
 • Roboty ogólnobudowlane obejmujące między innymi:
 • roboty malarskie ścian i sufitów całego pomieszczenia farbą emulsyjną koloru białego
 • uzupełnienie tynków ścian i sufitów
 • montaż drzwi o konstrukcji stalowej i odporności pożarowej EI 30
 • przebudowa schodów przy wejściu do kotłowni,
 • wprowadzenie do istniejącego przewodu dymowego wkładu ze stali kwasoodpornej – żaroodpornej
 • wentylacja kotłowni
 • wykonanie montażu kotła c. o.  opalany  eko – groszkiem”
 • montaż pompy obiegowej
 • wyposażenie kotłowni w gaśnicę proszkową, tablice informacyjną ze schematem kotłowni,  instrukcję BHP, p. poż.,

2. W zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania:

 • demontaż istniejącego i wykonanie montażu nowego naczynia wzbiorczego systemu otwartego t
 • demontaż istniejącego orurowania, armatury, 20 szt. grzejników stalowych 2 - płytowych a także pozostałych elementów istniejącej instalacji c. o.;
 • montaż nowej instalacji z rur stalowych cienkościennych ze stali, łączonych na zaprasowywane łączniki.
 • wykonanie odwodnienia instalacji,
 • roboty remontowo budowlane związane z montażem nowej instalacji c. o.
 • usunięcie złomu z budynku;
 • usunięcie gruzu i innych odpadów z budynku oraz ich utylizacja,

3. W zakresie wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, elewacji oraz instalacji odgromowej, a także robót wewnątrz budynku:

 • zabezpieczenie wykładzin dywanowych, mebli w pomieszczeniach oraz rolet wewnętrznych na czas robót budowlanych;
 • demontaż obudowy drewnianej okien w łazience na parterze o pow. ok. 8 m2;
 • wykucie z muru okien w ilości 41 szt., podokienników wewnętrznych, ościeżnic drzwiowych w ilości 3 szt. oraz demontaż krat w oknach piwnicy;
 • wstawienie nowej stolarki okiennej w miejscu zdemontowanej w całym budynku,
 •  montaż parapetów zewnętrznych,
 • montaż parapetów wewnętrznych,
 • wstawienie nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej
 • wymiana istniejących obróbek blacharskich,
 • wymiana podbitki z desek,
 • ułożenie na stropodachu izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej,
 • wymiana części instalacji odgromowej,
 • wykonanie ocieplenia elewacji płytami styropianowymi o grubości 12 cm,

 

PRZED REALIZACJĄ:

 

Zgodnie z wynikiem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 08.08.2016 roku na realizację zadania pn. Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz ocieplenie elewacji wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej przy ul. Nyskiej 59, do realizacji przedmiotowego zadania wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlane MOBUD Tomasz Mochoń, ul. Stokrotek 9, 48-303 Nysa, z wartością cenową brutto za realizację zadania w kwocie 298 597,28 zł.

 

W TRAKCIE REALIZACJI:

DSC_0225.jpegDSC_0228.jpegDSC07717.jpegDSC07736.jpegDSC07742.jpegDSC08073.jpegDSC08082.jpegDSC08116.jpegDSC08190.jpegDSC08365.jpegDSC08407.jpegDSC08437.jpegDSC08460.jpegWP_20161121_16_11_52_Rich.jpegWP_20161121_16_12_11_Rich.jpeg

 

Realizację zadania zakończono protokolarnym odbiorem inwestycji dnia 23 grudnia 2016 roku.

Wartość inwestycji: 381 832, 90 zł brutto.

Na powyższą wartość inwestycji składa się:

- Łączny koszt robót budowlanych (zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego): 298 597,28 zł brutto.

- Wydatki towarzyszące inwestycji (wydatki te obejmowały m.in. prowadzenie nadzoru inwestorskiego, tj. 4 920,00 zł, wykonanie dokumentacji budowlanej, tj. 17 220,00 zł,  audytów energetycznych, tj. 6 549,75 zł, roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym, tj. 17 056,27 zł, roboty uzupełniające polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, tj. 30 548,46 zł, roboty malarskie w pomieszczeniach na parterze i piętrze oraz wykonanie barierki przed budynkiem, tj. 6 941,14 zł): 83 235,62 zł brutto.

 

Opracowała:

Justyna Wolak
referent ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
Urzędu Miejskiego w Korfantowie