Dziś są imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Wybierz język:
 20-01-2017 09:14

Ogłoszenie Burmistrza Korfantowa o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Korfantów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  ogłosił VIII konkursowy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację zadań  związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. W ramach ww. konkursu Gmina Korfantów ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z tym Gmina Korfantów planuje wystąpić  o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Korfantów - VIII nabór”, w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej tych wyrobów, opracowanej przez Gminę Korfantów. Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi na które można uzyskać dofinansowanie są koszty związane z: demontażem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85 % całości tych kosztów (w tym 50 % ze środków NFOŚiGW, 35 % ze środków WFOŚiGW w Opolu oraz wkład co najmniej 15 % zainteresowanego właściciela nieruchomości).

            W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy mają dachy budynków pokryte eternitem a zamierzają je wymienić w 2017 r., oraz którzy mają eternit zdeponowany na pryzmach i zamierzają przekazać go do utylizacji.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2017 r.,

w Urzędzie Miejskim w Korfantowie w pok. nr 8, na formularzu, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Korfantowie lub pobrać na stronie internetowej: www.korfantow.pl w zakładce: EKOLOGIA - Informacja dotycząca wyrobów zawierających azbest – Azbest 2017.

Wnioski złożone po 15 marca 2017 r. nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela Piotr Wójcik – Inspektor ds. ekologii w siedzibie Urzędu Miejskiego – pok. nr 10 (I piętro) lub pod numerem tel.  077/4343820 wew. 47.

            Jednocześnie informuję, że demontaż płyt azbestowych dachowych wymaga zgłoszenia prac budowlanych.

Gdzie należy zgłaszać prace budowlane:

Starostwo Powiatowe w Nysie, Wydział Architektury i Budownictwa przy ul. Parkowej 2 – zgłoszenia budowlane.

Do zgłoszenia prac budowlanych potrzebne będą:

  1. druk wniosku (do pobrania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie lub na stronie internetowej Starostwa, również w Urzędzie Miejskim w Korfantowie oraz na stronie internetowej gminy Korfantów),
  2. oświadczenie władania nieruchomością (do pobrania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie lub na stronie internetowej Starostwa, również w Urzędzie Miejskim w Korfantowie oraz na stronie internetowej gminy Korfantów),
  3. dokument własności (nie wymagane ale warto mieć).

Starosta ma 21 dni na wypowiedzenie się czy wnosi sprzeciw!!!

Należy pamiętać !!!

Z wnioskiem do Burmistrza Korfantowa o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest należy obowiązkowo złożyć w terminie oznaczonym we wniosku o dofinansowanie:

  1. zgłoszenie prac budowlanych – zawierające datę wpływu do Starostwa oraz klauzulę – „NIE WNOSZĘ SPRZECIWU” z datą.

DOCWniosek - azbest - 2017.doc (86,50KB)
PDFOświadczenie - Prawo dysponowania nieruchomością.pdf (66,21KB)
PDFZgłoszenie brac budowlanych.pdf (35,58KB)
 

                                                                           BURMISTRZ  KORFANTOWA

                                                                                       /-/  Janusz Wójcik