Dziś są imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Wybierz język:
 03-03-2017 14:03

Projekt pt. „Razem dla e-Rozwoju”

Logo - FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.jpeg

Projekt pt. „Razem dla e-Rozwoju” o numerze: POWR.02.18.00-00-0035/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Celem projektu zaproponowanego przez Spółkę Certes i Partnerów: Miasto Duszniki Zdrój, Gminę Lądek Zdrój, Gminę Stronie Śląskie, Gminę Międzylesie, Gminę Bystrzyca Kłodzka, Gminę Kudowa Zdrój, Gminę Ząbkowice Śląskie, Gminę Korfantów, Gminę Kondratowice, Miasto Świdnica, Gminę Ciepłowody, Gminę Lewin Kłodzki, Gminę Pokój jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 13 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarz. nieruchomościami w okresie 01.09.16 - 30.06.18.

Termin realizacji projektu:

  • od: 2016.09.01 do: 2018.06.30

Wartość projektu:

  • 2 532 000,00 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 398 030,40 zł

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez:

  • wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
  • podniesienie kompetencji kadr JST (600 os w tym 390K) przez szkolenia z obszarów

a) podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych)

b)zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa)

  • wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje w postaci platformy online
  • elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości
W ramach projektu utworzono portal eurzad.korfantow.pl, na którym każdy mieszkaniec może złożyć elektronicznie jeden z 27 formularzy:
DL-1 Deklaracja na podatek leśny
WN-99 Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami / o umorzenie odsetek za zwłokę / prolongaty
WN-148 Oświadczenie o stanie majątkowym
WN-118 Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
WN-97 Wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty terminu płatności podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego
WN-93 Wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni użytków rolnych lub o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatników
WN-149 Oświadczenie o stanie majątkowym zobowiązanego, złożone w związku z wnioskiem o ulgę w spłacie podatków (rolnego leśnego i od nieruchomości, od środków transportowych)
IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
WN-160 Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia terenu zgodnie z obowiązującym/nieobowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów
WN-161 Wniosek o najem lokalu mieszkalnego/najem lokalu socjalnego/zaktualizowanie danych we wniosku
WN-88 Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
DDL Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
ZGLO Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
WN-189 Wniosek o wydanie postanowienia na temat zgodności proponowanego podziału nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów
IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
WN-10 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
WN-207 Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z obowiązującego/nieobowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
DO-2 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne
WN-84 Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości
WN-126 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów
DR-1 Deklaracja na podatek rolny
WN-11 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku
CUKF Wniosek o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
UKF Wniosek o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
 
Do zalogowania się na portalu konieczny jest profil zaufany, który można bezpłatnie potwierdzić w naszym urzędzie w pok. nr 5.
 
Utworzono również platformę ds. nieruchomości - inwestycje.korfantow.pl:

Interaktywna platforma informacyjna do prezentacji informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje umożliwia szybkie i efektywne zagospodarowanie zasobów gmin oraz zapewnia kompleksowe wsparcie dla udzielania informacji publicznej w tym zakresie.
Platforma zapewnia informacje o:
● geolokalizacji
● dokumentacji fotograficznej
● możliwości powiększenia terenu