Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 14-03-2017 12:16

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów


RPO+OPO+EFRR.jpeg

W dniu 22.12.2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Burmistrz Korfantowa Pan Janusz Wójcik wraz ze Skarbik Gminy Panią Joanną Szkudlarską  podpisali umowę o dofinasowanie projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.04 Gospodarka wodno-ściekowa.

Inwestycja obejmuje budowę dwóch nowych reaktorów biologicznych, nowej pompowni ścieków surowych, nowej stacji przyjmowania ścieków dowożonych wraz z dwoma nowymi zbiornikami uśredniającymi, budowę nowego budynku mechanicznego podczyszczania ścieków surowych, dwóch nowych zbiorników na osad nadmierny oraz budowę nowego budynku technicznego, w którym przewiduje się lokalizację m.in. linii do odwadniania osadów. W ramach projektu przewiduje się także budowę nowego kolektora odprowadzającego ścieki z nowych reaktorów biologicznych, który zostanie włączony do istniejącego kolektora przewidzianego do remontu w ramach projektu.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego; Cel szczegółowy nr 4: Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. Celem głównym projektu jest: „poprawa efektywności procesu oczyszczania ścieków oraz parametrów wydajnościowych w komunalnej oczyszczalni ścieków w Korfantowie poprzez zwiększenie możliwości przepustowych i wzrost wskaźnika dopuszczalnej wielkości ładunku w ściekach”.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących celów szczegółowych:

  1. Wzrost potencjału i rozwój stanu infrastrukturalnego oczyszczalni ścieków w Korfantowie poprzez budowę nowych obiektów/elementów lub wyznaczenie nowych obszarów na terenie zakładu.
  2. Poprawa kondycji technicznej istniejącego stanu infrastrukturalnego oczyszczalni ścieków.

Dzięki przeprowadzeniu działań inwestycyjnych i osiągnięciu zakładanych celów projektu, poprawie ulegnie:

  • jakość odprowadzanych do wód ścieków,
  • stopień niezawodności nowo zastosowanej technologii (co zminimalizuje ewentualne zagrożenia związane z zakłóceniami procesu oczyszczania ścieków),
  • wskaźnik odporności na sezonowe wahania jakości osadu czynnego (dzięki czemu zakład będzie stanowił efektywne źródło oczyszczania ścieków niezależnie od panujących warunków atmosferycznych).

Wyżej wymienione przesłanki powodują, że projekt będzie pozytywnie oddziaływał na środowisko naturalne nie tylko wobec ludności aktualnie zamieszkującej na obszarze aglomeracji Korfantów, ale również jej przyszłych pokoleń. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury ściekowej, której właścicielem jest Gmina Korfantów. Tym samym nastąpi działanie na rzecz rozwoju gminy i standardu podmiotów zlokalizowanych na jej terenie.

Całkowity koszt projektu szacowany jest na kwotę 7 293 531,00 zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  wynosi 3 659 316,85 zł.


Budowa oczyszczalni ścieków - 2019 r.

W dniu 8 marca 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Korfantowie zastępca  Burmistrza Korfantowa Pan Jarosław Szewczyk przy kontrasygnacie Skarbika Gminy Pani Joanny Szkudlarskiej  zawarli umowę z Zakładem Techniczno-Budowlanym  "POLBAU"  Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 25, 45-054 Opole, reprezentowanym przez członka zarządu Pana Jana Mistur oraz członka zarządu Pana Norberta Bursy, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie”. Zakres zadania będzie obejmował budowę w pełni funkcjonalnego obiektu oczyszczalni ścieków ze wszystkimi elementami, który zapewni warunki funkcjonalne oraz użytkowe zgodnie z jego zakładanym przeznaczeniem w tym osiągnięcie przewidziane przepisami prawa parametrów oczyszczania i odprowadzania ścieków. W ww. terminie protokolarnie przekazano również Wykonawcy robót część terenu i placu budowy.

Nadzór inwestorski nad inwestycją będzie realizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” Sp. z o.o., nr NIP: 754-033-68-13 z siedzibą ul. Kościuszki 31, 45-062 Opole.

Przewidywany termin zakończenia; 28 listopad 2019 r.

Wartość umowna brutto: 7 662 849,56 zł

Podpisanie umowy w dn. 08.03.2019 r.

DSC07423.jpeg DSC07438.jpeg DSC07443.jpeg

Stan istniejący:

DSC07453.jpeg DSC07476.jpeg DSC07447.jpeg DSC07456.jpeg Elewacja budynku technicznegooczyszczalni ścieków.jpeg Zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków.jpeg

Link do dokumentacji budowlanej: http://bip.korfantow.pl/5075/2274/ogloszenie-o-zamowieniu-na-realizacje-zadania-pn-budowa-oczyszczalni-sciekow-w-korfantowie.html

Realizacja marzec 2019r:

 

 

Realizacja marzec - kwiecień 2019r. (remont kolektora)

 

 

Realizacja kwiecień 2019r.

 

 

Realizacja maj 2019r.

 

 

Realizacja czerwiec 2019r.

 

 

Realizacja lipiec 2019r.

 

 

Realizacja sierpień 2019r.

 

 

Realizacja wrzesień 2019r.

 

 

 

Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania budynku oczyszczalni ścieków w Korfantowie- październik 2017 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie” w dniu 7 września 2017 roku podpisano umowę na budowę przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w Korfantowie z firmą Zakład Usług Elektroenergetycznych EFKA Franciszek Kupnicki z Nysy. Koszt wykonanie robót budowlanych – 101.229,41 zł. Zadanie obejmuje działki nr 843, 817, 828, 703/2.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- budowę linii kablowej doziemnej nn WLZ typu YAKXS 4 x 240 SE mm2 długości około 1029 mb, dopuszcza się wykonanie linii kablowej w dwóch odcinkach, nie krótszych niż 500 m każdy odcinek,

- montaż szafki kablowej – 1 kpl,

- wykonanie uziomu z bednarki ocynkowanej i prętów pionowych – 1 kpl,

- projektu organizacji ruchu na czas robót (droga wojewódzka nr 405 (działka 817 i 703/2) i droga wewnętrzna ul. Na grobli (działka nr 828),

- roboty odtworzeniowe po przeprowadzonych pracach,

- wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy.

Planowany termin zakończenia robót związanych z budową przyłącza energetycznego: 20 październik 2017 roku.

 

 

W miesiącu październiku 2017 roku zakończono budowę przyłącza kablowego nn WLZ typu YAKXS 4 x 240 SE mm2 o długości 1020 mb wraz z szafką kablową do zasilania budynku oczyszczalni ścieków w Korfantowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”.

Wykonawcą robót była firma Zakład Usług Elektroenergetycznych EFKA Franciszek Kupnicki z Nysy ul. Gałczyńskiego 2B.

Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 101.229,38 zł.