Dziś są imieniny: Anatola, Leszka, Tamary
Wybierz język:
 15-06-2012 11:53

Komisja Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych

 1. Skład:
  1. Mariusz Żabiński-Przewodniczący Komisji;
  2. Krystyna Trzcińska- Zastępca Przewodniczącego Komisji;
  3. Henryk Iżykowski- członek;
  4. Henryk Kierpal- członek;
  5. Urszula Budynek- członek;
 2. Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:
  • oświaty i wychowania;
  • kultury;
  • kultury fizycznej i rekreacji oraz wypoczynku;
  • zdrowia i opieki społecznej;
  • samorządów wiejskich;
  • ochrony zdrowia,
  • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
  • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
  • edukacji publicznej,
  • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 
  • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  • targowisk i hal targowych,
  • zieleni gminnej i zadrzewień, 
  • cmentarzy gminnych,
  • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
  • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
  • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
  • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
  • promocji gminy, 
  • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw
  • współpracy z organizacjami pożytku publicznego.
 3. Do zadań komisji stałej należą w szczególności:
  1. stała praca merytoryczna,
  2. kontrola realizacji uchwał Rady,
  3. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę,
  4. opiniowanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady sesji w sprawach dotyczących przedmiotu działania danej komisji .