Dziś są imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wybierz język:
 15-06-2012 11:53

Komisja Rewizyjna

 1. Skład:
  1. Henryk Kierpal- Przewodniczący Komisji;
  2. Henryk Iżykowski- Zastępca Przewodniczącego;
  3. Teresa Mizera- członek;
  4. Ryszard Duś- członek;
  5. Mariusz Żabiński- członek
 2. Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:
  1. Zadania obligatoryjne:
   1. kontrola rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
   2. kontrola Burmistrza i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych,
   3. kontrola działalności administracji samorządowej z punktu widzenia rzetelności i terminowości obsługi interesantów oraz przestrzegania obowiązujących przepisów, Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.
   4. badanie zasadności skarg na Burmistrza na zlecenie Rady Miejskiej.
  2. Zadania fakultatywne:
   1. kontrola trybu składania zamówień publicznych,
   2. kontrola wykonania usług i robót budowlano-montażowych na rzecz Gminy,
   3. kontrola gospodarki mieniem gminnym,
   4. kontrola wykonania zadań własnych Gminy przez jednostki organizacyjne Gminy,
   5. kontrola wykonania zadań na rzecz Gminy przez inne podmioty.
 3. Do zadań komisji stałej należą w szczególności:
  1. stała praca merytoryczna,
  2. kontrola realizacji uchwał Rady,
  3. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę,
  4. opiniowanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady sesji w sprawach dotyczących przedmiotu działania danej komisji .