Dziś są imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Wybierz język:
 15-06-2012 11:53

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 1. Skład:
  1. Ryszard Huzar-Przewodniczący Komisji;
  2. Teresa Mizera-Zastępca Przewodniczącego;
  3. Anna Bardoń-Łaszczewska- członek;
  4. Andrzej Kruczkiewicz-członek;
  5. Kazimierz Didyk-członek.
 2. Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:
  • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, 
  • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 
  • wodociągów i zaopatrzenia w wodę
  • zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 
  • lokalnego transportu zbiorowego,
  • gminnego budownictwa mieszkaniowego, 
  • targowisk i hal targowych,
  • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 
  • budżetu gminy;
  • finansów gminy;
  • dokumentów strategicznych i planistycznych;
  • budownictwa i gospodarki przestrzennej,
  • bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego,
  • planowania i realizacji budżetu Gminy,
  • współdziałania z Regionalną Izbą Obrachunkową.
 3. Do zadań komisji stałej należą w szczególności:
  1. stała praca merytoryczna,
  2. kontrola realizacji uchwał Rady,
  3. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę,
  4. opiniowanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady sesji w sprawach dotyczących przedmiotu działania danej komisji .