Dziś są imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
Wybierz język:
 15-06-2012 11:53

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Skład:
  1. Ryszard Duś-Przewodniczący Komisji;
  2. Jan Oleś -Zastępca Przewodniczącego; (wygaśnięcie mandatu - wyrok NSA z 09.10.2013r.)
  3. Sylwia Bednarczyk - członek;
  4. Katarzyna Stankala- członek;
  5. Wojciech Pater-członek;
  6. Jan Dawidowicz- członek
 2. Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:
  • ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
  • kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
  • utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
  • wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
  • zieleni gminnej i zadrzewień;
  • rolnictwa,
  • leśnictwa,
  • ochrony środowiska,
  • gospodarki wodnej.
 3. Do zadań komisji stałej należą w szczególności:
  1. stała praca merytoryczna,
  2. kontrola realizacji uchwał Rady,
  3. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę,
  4. opiniowanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady sesji w sprawach dotyczących przedmiotu działania danej komisji .