Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawie MILION zł na projekt „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”

Brak opisu obrazka

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w  miesiącu grudniu 2016 roku  Gmina Korfantów w ramach działań konkursowych złożyła wniosek   o dofinansowanie projektu   ukierunkowanego na działania w   zakresie osi IX   Wysoka jakość edukacji,  dla poddziałania 9.1.1.  Wsparcie kształcenia ogólnego.

W wyniku rozstrzygnięć konkursowych  pozyskaliśmy  na  projekt „Szkoły przyszłości  w Gminie Korfantów” kwotę  niebagatelną -   prawie milion złotych (893 856,02 zł).

W ramach projektu realizowane będą: zajęcia dodatkowe, kształtujące kompetencje kluczowe uczniów;

  • zajęcia oparte na metodzie eksperymentu dla uczniów;
  • zajęcia obejmujące indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi;
  • szkolenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej w formie krótkiej oraz studiów podyplomowych;
  • zakupy pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych.

Wymienionym wsparciem zostaną objęte szkoły podstawowe z Korfantowa, Ścinawy  Małej i Przechodu. Wkład Gminy Korfantów wynosi 44 692,81 zł,  jest to wkład niepieniężny  w wysokości  5% wartości projektu. Projekt będzie realizowany od września 2017 roku do czerwca 2019 roku.