Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 13-10-2017 12:27

Modernizacja instalacji c. o. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4

RPO+OPO+EFRR.jpeg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach:
Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna
Działania 3.2 – Efektywność energetyczna
Poddziałania 3.2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Tytuł projektu:  „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego”

________________________________________________________________________________________________________________

W roku 2017 Gmina Korfantów ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja instalacji C.O.w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego gminy pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów i Ścinawa Nyska . Na przedmiot umowy składał się zakres rzeczowy robót, wynikający z oferty Wykonawcy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skład, której wchodziła dokumentacja budowlana, dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, polegający na wykonaniu modernizacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, przy ul. Reymonta 4, zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym docieplenia, przebudowy instalacji c. o. i wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie, przy ul. Reymonta 4.

Zakres rzeczowy obejmował m. in.:

1. W zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania:

  • demontaż istniejącego naczynia wzbiorczego wraz z obudową, w której się znajduje i wykonanie montażu nowego naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego;
  • demontaż istniejącego orurowania, armatury, 24 szt. grzejników stalowych i żeliwnych a także pozostałych elementów istniejącej instalacji c. o.;
  • montaż nowej instalacji z rur;
  • poziomy instalacji przebiegające w piwnicach zabezpieczyć termicznie otulinami z pianki poliuretanowej,
  • montaż nowych odbiorników ciepła (grzejniki stalowe płytowe– z podłączeniem bocznym) – 27 szt, zaworów grzejnikowych termoregulacyjnych z wbudowanym automatycznym ogranicznikiem przepływu i regulatorem ciśnienia;
  • roboty remontowo budowlane związane z montażem nowej instalacji c. o. (przebicia, wstawienie nowych tulei ochronnych, zamurowania przegród budowlanych, otynkowanie miejsc przebić przegród budowlanych, odtworzenie płytek ceramicznych w toaletach);
  • usunięcie złomu, gruzu i innych odpadów z budynku oraz ich utylizacja;

 

Zgodnie z wynikiem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 25.08.2017 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji C.O.w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4”, do realizacji przedmiotowego zadania wybrano ofertę firmy BIG – LESZKO Przemysław Leszko, Jodłów 21, 48 – 385 Otmuchów, z wartością cenową brutto za realizację zadania w kwocie 73.415,21 zł.

W TRAKCIE REALIZACJI:

 

 

Realizację zadania zakończono protokolarnym odbiorem inwestycji dnia 31 października 2017 roku.

Wartość inwestycji: 109 977,63 zł brutto.

Na powyższą wartość inwestycji składa się:

- Łączny koszt robót budowlanych (zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego): 66 279,78 zł brutto.

- Wydatki towarzyszące inwestycji (wydatki te obejmowały m. in. prowadzenie nadzoru inwestorskiego, tj. 4 647,00 zł, wykonanie dokumentacji budowlanej, tj. 23 370,00 zł, audytów energetycznych, tj. 1 549,80 zł, dokumentacji aplikacyjnej projektu, tj. 8 199,84 zł, usprawnienia działania instalacji c. o. oraz podniesienia temperatury w korytarzu przy drzwiach wejściowych do budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4, tj. 5 904,21 zł): 43 697,85 zł brutto.

 

Opracowała:

Justyna Jurkowska
podinspektor ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
Urzędu Miejskiego w Korfantowie