Dziś są imieniny: Joanny, Ksawerego, Luizy
Wybierz język:
 25-01-2018 12:44

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 15 stycznia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje oraz inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych  z realizacją zadań samorządu Województwa Opolskiego w 2018 roku w zakresie współpracy międzynarodowej.

W ramach priorytetu wspieranie działań i inicjatyw realizowanych we współpracy z zagranicą w Województwie Opolskim zakresem zadań objęte zostają inicjatywy realizowane na obszarze Województwa Opolskiego w następujących obszarach  tematycznych:

 1. rozwój współpracy transgranicznej, mającej na celu rozwój społeczno-gospodarczy pogranicza polsko-czeskiego, w tym euroregionów Pradziad i Silesia, promowanie umiejętności międzykulturowych wśród mieszkańców regionów pogranicza,
 2. transfer wiedzy i technologii,
 3. kształtowanie dobrego wizerunku województwa wśród regionów Europy oraz w Polsce,
 4. promocję idei integracji europejskiej oraz doświadczeń i wiedzy partnerów europejskich w zakresie funkcjonowania w strukturach europejskich i przekazywanie ich regionom spoza Unii,
 5. rozwój gospodarczy, z uwzględnieniem rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz turystyki i wymianę doświadczeń dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej za granicą
 6. wymianę doświadczeń specjalistycznych i samorządowych
 7. aktywizację społeczeństwa obywatelskiego poprzez zwiększenie udziału mieszkańców w przedsięwzięciach międzynarodowych
 8. międzynarodową wymianę doświadczeń, m.in. w dziedzinie kultury, sztuki i  ochrony dziedzictwa,  edukacji, ochrony zdrowia, ekologii, ochrony przyrody i energetyki odnawialnej, pomocy społecznej
  i polityki senioralnej oraz poszanowania praw mniejszości,
 9. organizację międzynarodowego  wypoczynku dzieci i młodzieży i międzynarodowych konkursów młodzieżowych o charakterze edukacyjnym.

Suma przyznanych środków w konkursie wynosi 50000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania wynosi 5000 zł.

Termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., a ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadanie określonego w umowie.

Termin przyjmowania ofert mija w dniu 20.02.2018 r. o godz. 1530.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie:

http://bip.opolskie.pl/2018/01/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2018-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojew-2/