Dziś są imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Wybierz język:
 05-02-2018 09:42

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi

Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm.)

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województw a Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi.

 

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań.

1.    W ramach priorytetu wspieranie aktywności społecznej dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi oraz ochrony bioróżnorodności zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

1) wspieranie uczestników Programu Odnowy Wsi i organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich poprzez organizację spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji,

2) wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi oraz ochronę bioróżnorodności realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Suma przyznanych środków w konkursie wynosi 240 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania wynosi 12 000 zł.

Termin realizacji zadań obejmuje okres od 25 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r., a ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadanie określonego w umowie.

Termin przyjmowania ofert mija w dniu 2 marca 2018 roku o godz. 1530.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie:

http://bip.opolskie.pl/2018/02/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2018-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojew-3/

BK/JG