Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 08-02-2006 11:58

Zakończenie programu Przejrzysta Polska

Szanowni mieszkańcy,

Pragnę poinformować, iż dobiega końca realizacja akcji w której uczestniczy Urząd Miejski
w Korfantowie pt. „Przejrzysta Polska”. Obecnie organizatorzy sprawdzają kompletność i poprawność wprowadzonych przez nas zadań. Wkrótce zostanie opublikowana lista samorządów, które z powodzeniem wdrożyły wszystkie 6 zadań obowiązkowych. Samorządy te otrzymają certyfikat „przejrzystości” potwierdzający udział i ukończenie akcji. Wręczenie certyfikatów będzie miało charakter uroczysty i odbędzie się na początku marca br. w Warszawie.

A oto zadania, które zrealizowaliśmy: 

1.1              Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie (karty usług).
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
W kartach usług znajdziecie Państwo informacje gdzie załatwić sprawę, w jaki sposób, jakie opłaty należy uiścić itp. Dzięki informacjom zawartym w kartach usług mieszkaniec zaoszczędzi czas (otrzyma precyzyjną i kompletną informację jakie dokumenty ma przynieść).
Karty usług dostępne są w punkcie informacyjnym urzędu, Rynek 4 parter pok. nr 1 (z możliwością zabrania karty ze sobą), a także na naszej stronie internetowej : www.korfantow.pl (zakładka _pozycjamenu62_) oraz w poszczególnych wydziałach urzędu.

 

1.2              Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie.
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Mieszkaniec przychodząc do urzędu nie będzie się czuł zagubiony. Po wejściu do urzędu będzie wiedział gdzie ma się udać, aby załatwić swoją sprawę. Informacje będą zrozumiałe i czytelne. Urzędnicy dzięki noszonym identyfikatorom nie będą anonimowi. Pytając o informacje, czy załatwiając sprawę w urzędzie mieszkaniec zawsze będzie wiedział z kim rozmawia. Ponadto przy drzwiach do poszczególnych pokoi znajdzie informację jaką sprawę może załatwić w danym pokoju.

 

1.3              Utworzenie punktu informacyjnego.
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Mieszkaniec w takim punkcie zdobędzie informacje, otrzyma niezbędne formularze, będzie także mógł skorzystać z dostępu do Internetu, uzyska pomoc przy pisaniu podań i wypełnianiu innych dokumentów, które będzie przedkładał w naszym urzędzie. Punkt informacyjny znajduje się w budynku urzędu, Rynek 4 na parterze pok. nr 1.

 

1.4              Opracowanie gminnego katalogu firm
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Niektóre ze spraw załatwianych w urzędzie wymagają skorzystania z usług firm prywatnych (wykonanie map, dokonanie podziału działki, zrobienie zdjęcia). Katalog firm zawiera adresy i telefony firm świadczących usługi w różnych branżach. Mieszkaniec załatwiając sprawę w urzędzie, gdy pojawi się konieczność skorzystania z usług firmy prywatnej będzie od urzędnika otrzymywał do wglądu taki katalog. Korzystając z katalogu firm to mieszkaniec będzie decydował o wyborze firmy, z której usług skorzysta. Będzie to zapobiegać nagannej sytuacji, w której urzędnik polecałby klientowi jedynie wybrane firmy np. należące do swoich znajomych lub rodziny.
Gminny katalog firm dostępny jest w punkcie informacyjnym urzędu, w sekretariacie, w każdym wydziale urzędu, a także na naszej stronie internetowej.

 

2.1 Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego.
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Kodeks etyczny jest zbiorem wartości i zasad, jakimi kierują się pracownicy Urzędu Miejskiego. Mieszkaniec w kontakcie z urzędnikiem będzie mógł odwołać się do zapisów kodeksu, pytając jak dane zachowanie ma się do deklarowanych w kodeksie wartości. Treść kodeksu znajduje się w gablocie informacyjnej w punkcie informacyjnym urzędu oraz na naszej stronie internetowej.

 

3.1 Opracowanie i wdrożenie Programu Współpracy oraz Karty Współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Organizacje pozarządowe często reprezentują mieszkańców w kontaktach z urzędem. Opracowanie programu współpracy pozwoli na to, aby kierunki współpracy, samorząd – organizacje pozarządowe były zgodne z potrzebami lokalnej społeczności. Program zobowiąże jednostkę samorządu terytorialnego m.in. do kontaktu z organizacjami pozarządowymi przy opracowywaniu rocznych planów współpracy.
Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok oraz Karta Współpracy dostępne są na stronie internetowej urzędu w zakładce przejrzysta gmina.

 

3.2 Stworzenie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy – wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Opracowana „mapa aktywności” umożliwi i ułatwi przeprowadzanie konsultacji społecznych w istotnych dla społeczności lokalnej sprawach. Często jest tak, że mieszkańcy nie mają czasu, ani odpowiedniej wiedzy, aby konsultować rozwiązania proponowane przez gminę. „Mapa aktywności” ma być dla mieszkańców źródłem informacji o działających na terenie Gminy Korfantów organizacjach pozarządowych. Dzięki niej mieszkańcy będą mogli się zorientować jakie organizacje działają i czym się zajmują, jakie zadania realizują lub mogą realizować.
Mapa taka dostępna jest na stronie internetowej urzędu oraz w punkcie informacyjnym urzędu.

4.1 Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy ( tzw. Strategia w pigułce)
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Kierunki i plany rozwoju powinny być nie tylko znane mieszkańcom, ale powinni oni mieć wpływ na ocenę przyjętych kierunków rozwoju i ewentualną ich korektę. Dzięki zrealizowaniu zadania mieszkańcy w przystępnej formie otrzymają informację jak ich miejscowość będzie się rozwijać w dłuższej perspektywie czasu (nawet 10-15 lat). Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób przyjęte plany są aktualizowane i w jaki sposób będą mogli brać udział w ocenie realizacji i korekcie przyjętych rozwiązań.

4.3 Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gmin (harmonogram) oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych), rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie monitorowaniu strategii
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Każdy mieszkaniec może uczestniczyć w sesjach rady. W działalności rady są sesje, na których rozważne są szczególnie istotne dla lokalnej społeczności kwestie (np. budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych). Dzięki przyjętemu harmonogramowi każdy mieszkaniec będzie wiedział kiedy będą dyskutowane interesujące go kwestie i będzie mógł odpowiednio dostosować do tego terminarza swoje plany.

5.1 Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Dzięki przyjętej procedurze naboru mieszkańcy będą informowani o tym, że urząd poszukuje kandydatów do pracy. Ponadto przyjęte rozwiązanie przyczyni się do tego, że w urzędzie będą zatrudniane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. W dłuższej perspektywie zaowocuje to podniesieniem jakości i wydajności pracy, a także poziomu obsługi klientów urzędu.

6.1 Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Kwestie finansowe, związane z budżetem dla większości mieszkańców są całkowicie nieczytelne. Wprawdzie budżet jest dokumentem, z którym może się zapoznać każdy mieszkaniec, ale czytanie go wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów. Książeczka w sposób przystępny, czytelny i prosty dostarczy mieszkańcowi informacji na temat skąd gmina ma pieniądze i na co poszczególne kwoty są wydawane. Ponadto mieszkaniec będzie mógł dowiedzieć się w jaki sposób planowane są finanse w samorządzie i w jaki sposób może zgłaszać swoje wnioski czy uwagi. Dzięki książeczce mieszkaniec będzie mógł spojrzeć na budżet samorządu jak na swój budżet domowy.

Wprowadzone zadania mają na celu m.in. zwiększenie skuteczności działania naszego urzędu, promowanie uczciwości, a także polepszenie kontaktu między urzędem,
a interesantem. Wszystkie zadania, które zostały zrealizowane w ramach akcji, mają służyć mieszkańcom, będą też na bieżąco aktualizowane.

 

Burmistrz Korfantowa

Zdzisław Martyna