Dziś są imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wybierz język:
 29-05-2018 11:52

Rynek w Ścinawie Małej coraz piękniejszy!

W tym roku rusza kolejny, II etap remontu ścinawskiego Rynku. Zakres prac obejmować będzie m.in.: roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego, płyt chodnikowych, wykonanie nawierzchni jezdni i strefy pieszej z kostki betonowej, wykonanie cieków ulicznych, odtworzenie obrysu muru ratusza i wypełnienie przestrzeni między obrysem kostką, przeniesienie pomnika, nasadzenie zieleni, a także  montaż oznakowania drogowego i 2 opraw latarni stylizowanych. Wykonawcą robót budowlanych będzie  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie. Obecnie w budżecie gminy Korfantów na roboty budowlane objęte tym zadaniem przeznaczono 240 000 zł, przy czym Burmistrz Korfantowa będzie wnioskował do Rady Miejskiej o zwiększenie tej kwoty o kolejne 60 000 zł. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec sierpnia 2018r.

Przedsmak efektu końcowego możemy oglądać już teraz po zrealizowaniu I etapu inwestycji, który zakończono w grudniu 2017r. Zakres rzeczowy zrealizowanych prac obejmował min.  wykonanie odcinka jezdni oraz strefy pieszej  o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 1.020,88m², wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej, nawierzchni z otoczaków w obrębie pomnika, cieków ulicznych, nasadzeń drzew i krzewów  oraz wewnętrznej linii zasilającej w związku z demontażem linii napowietrznej kolidującej z rozwiązaniami drogowymi.

Od 2016 roku na zadanie to wydatkowano łącznie 371 389,72 zł. Trzeba tu zaznaczyć, że w kosztach tych ujęte są również środki pochodzące z funduszy sołeckich Ścinawy Małej i Ścinawy Nyskiej. Postawa społeczności tych dwóch miejscowości zasługuje na szczególne uznanie, bowiem mieszkańcy zgodnie w ciągu ostatnich trzech lat przeznaczali środki na remont rynku w Ścinawie Małej.

Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie. Funkcję kierownika budowy pełniło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” z Opola, a nadzór archeologiczny sprawowała ERA Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska Mariusz Krawczyk z Nysy.