Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej nr 106620 O ul. Szkolnej i Kilińskiego w Korfantowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

W dniu 5.06.2018 roku zawarto umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106620 O ul. Szkolnej i Kilińskiego w Korfantowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym”

Zadanie objęte jest pomocą ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Przewidziany termin realizacji: lipiec- listopad 2018r.

Zakres obejmuje m.in. budowę:

1. Roboty drogowe w zakresie:

  1. Wykonanie  nawierzchni z  mieszanki mineralno - bitumicznej o łącznej długości ok.252,0 mb (na powierzchni 1472,2 m²);
  2. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,0m – 2,0m na powierzchni 501,2 m² ;
  3.  Wykonanie nawierzchni wjazdów i miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 277,0 m² ;

 

2. Budowa kanalizacji deszczowej w zakresie:

  1. Wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi z włączeniem do istniejącej studni na Placu Wolności na odcinku o długości 73,5 mb ;
  2. Wykonanie studni rewizyjnych ;

 

3. Oświetlenie uliczne w zakresie:

1)   Wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego

- ul. Szkolnej o długości 77,0 mb

- ul. Kilińskiego o długości 256,0 mb

2) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi

- ul. Szkolna – 3 szt.

- ul. Kilińskiego – 8 szt.

 

Wykonawcą robót budowlanych jest firma PLUSPOL-BUDOWA Robert Machnik, Krystyna Sdzuj Spółka Cywilna z Chróścic.

Wartość robót budowlanych: brutto 721.662,01zł

 Przewidywana wartość dofinasowania: 296.567,00 zł

Zdjęcia przed realizacją :