Dziś są imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Wybierz język:
 13-08-2018 08:44

Rok 2015 - "Zasłużony dla Gminy Korfantów"

Zofia Cichoń ur. 1954 roku w Korfantowie.

 

Z. Cichoń.jpeg

W 1969 roku ukończyła Szkołę Podstawową w Korfantowie. Następnie kontynuowała naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Niemodlinie, które ukończyła w 1973 roku. Pierwszą pracę podjęła w 1974 roku w Urzędzie Gminy w Korfantowie na stanowisku sekretarki. W ciągu 40 lat pracy w Urzędzie Gminy, a później Urzędzie Miejskim w Korfantowie zajmowała się różnymi sprawami. Pracowała m.in. na stanowisku ds. planowania i statystyki, na stanowisku ds. kadr i szkoleń, jako kierownik referatu społeczno-obywatelskiego. W 1993 roku powierzono jej utworzenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie, którego była przez kilka lat pierwszym kierownikiem.

W trakcie pracy zawodowej w 1983 roku rozpoczęła naukę na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku prawo, które ukończyła w 1988 roku. W 1990 roku zdała egzamin państwowy upoważniający do pracy w zawodzie radca prawny.

Na stanowisku tym pracowała nieprzerwanie do końca czerwca 2014 roku.

W okresie pracy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie dała się poznać jako osoba wyjątkowo zaangażowana w życie gminy. Dobro Gminy i dobro mieszkańców w proponowanych rozwiązaniach zawsze było stawiane przez Panią Zosię na pierwszym miejscu. Wielokrotnie reprezentowała gminę w różnych spotkaniach i przedsięwzięciach. Była autorem większości rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w gminie. Dzięki jej trafnym podpowiedziom i licznym opiniom w sprawach dla gminy ważnych można było rozwiązać wiele problemów.

Pani Cichoń wniosła ogromny wkład w życie gminy, a jej pomoc w tworzeniu statutów, regulaminów, umów, aktów prawych i wielu innych dokumentów jest bardzo wielka i niezwykle cenna.

Radczyni prawna z zawodu, a z zamiłowania ogrodniczka i jako ta druga jest pomysłodawczynią utworzenia na terenie istniejącego parku w Korfantowie miejsca turystycznego tj. parku dendrologicznego podobnego do tych, które znamy w Lipnie, Mosznej, czy też w Wojsławicach.

Od lipca 2014 roku jest na emeryturze.

W dniu 24 czerwca 2015 roku Rada Miejska w Korfantowie uchwałą Nr IX/63/2015 nadała Pani Zofii Cichoń  tytuł  ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów”.

 

 

Zdzisław Martyna ur. w 1951 roku w Białej.

 

Z. Martyna.jpeg

Szkołę średnią – Technikum Rolnicze w Nysie ukończył w 1970 roku, a następnie studiował w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. W roku 1989 ukończył Akademię Nauk Społecznych w Warszawie uzyskując tytuł magistra nauk politycznych. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie Minnesota /USA/. Pracę zawodową rozpoczął w 1971 roku w spółdzielni handlowej w Ścinawie Nyskiej. 16 stycznia 1982 roku został powołany na stanowisko Naczelnika Gminy Korfantów, później wybrany Wójtem Gminy, a od 1993 r. Burmistrzem  Korfantowa. Kierował Gminą Korfantów ponad 32 lata gminą, która w obecnych granicach funkcjonuje od 1 stycznia 1976 roku. Jako Burmistrz wpłynął na zmianę charakteru gminy, która stała się prężnie działającą jednostką administracyjną. Gmina dwukrotnie zdobyła tytuł „Mistrza Gospodarności Województwa Opolskiego”. Dzięki jego staraniom nastąpił rozwój budownictwa komunalnego i spółdzielczego, zwodociągowano wszystkie 24 miejscowości gminy, wybudowano oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną w Korfantowie. Wykonano szereg ważnych inwestycji infrastrukturalnych i społecznych, z budową hali sportowej i nowego gimnazjum.
W tym czasie powstało szereg nowych podmiotów gospodarczych i instytucji z Opolskim Centrum Rehabilitacyjnym włącznie. Biorąc pod uwagę aspekt historyczny, gospodarczy, a także obywatelski Premier Anna Suchocka nadała miejscowości Korfantów 13 sierpnia 1993 roku status miasta. W okresie pełnienia funkcji „włodarza gminy” uczestniczył w wielu przedsięwzięciach samorządowych regionu i gminy. W latach 2000- 2002 był członkiem Komitetu Sterującego Województwa Opolskiego. W latach 1998-2002 Członkiem Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego, a w latach 2002-2006 Przewodniczącym Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego. Był jednym z głównych inicjatorów powołania Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad. W kadencji 1998-2002 był radnym Powiatu Nyskiego.

 

Pan Zdzisław od 1996 roku był współtwórcą najważniejszych stałych projektów współpracy oficjalnej, spotkań młodzieży i sportowców w ramach nawiązanego partnerstwa z miastami friedlandzkimi. Dzięki jego zaangażowaniu Gmina Korfantów w uznaniu zasług dla rozwijania współpracy międzynarodowej, kultywowania tradycji europejskiej i utrzymywania więzi partnerskiej samorządów europejskich, w tym przede wszystkim friedlandzkich otrzymała w 2011 roku od Rady Europy Dyplom Honorowy, a w 2013 Rada Europy przyznała dla Korfantowa Flagę Rady Europy.

Żona Teresa na emeryturze, dwoje dzieci i dwóch wnuków.

 

W dniu 24 czerwca 2015 roku Rada Miejska w Korfantowie uchwałą Nr IX/64/2015 nadała  Panu Zdzisławowi Martynie tytuł  ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów”.

 

Jan Oleksów ur. w 1955 r. w Niemodlinie.

 

J. Oleksów.jpeg

 Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w południowej części gminy. Przez wiele lat pracował z młodzieżą i nauczał m.in. historii w Szkole Podstawowej w Ścinawie Małej. To, że był znakomitym nauczycielem i doświadczonym wychowawcą było znane wszystkim. Jego doskonałą wiedzę o świecie, środowisku, życiu cenili wszyscy mieszkańcy.

 

W 1994 r. Wybrany został na radnego Rady Miejskiej w Korfantowie. Funkcję tą sprawował nieprzerwanie przez 4 kolejne kadencje do 2010 r. W kadencjach 1994-1998 oraz 1998-2002 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. W kadencjach 2002-2006, 2006-2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie. Aktywnie uczestnicząc w życiu gminy był inicjatorem wielu przedsięwzięć rozwojowych i społecznych. Uczestniczył w podejmowaniu najważniejszych decyzji edukacyjnych, jak choćby w sprawie przystąpienia do budowy budynku gimnazjum w Korfantowie, czy też decyzji dotyczących inwestycji pro-społecznych, jak np. Budowa świetlicy wiejskiej w Kuropasie, w Ścinawie Małej, w Gryżowie. Był inicjatorem racjonalizacji gminnej sieci szkół i placówek oświatowych i nie unikał odpowiedzialności i tematów trudnych towarzyszących procesom łączenia tych placówek. Dzięki jego inicjatywie i wielu pomysłom udało się na terenie gminy w sposób znaczący poprawić stan bazy dydaktycznej placówek edukacyjnych. Jako lider odnowy wsi sołectwa Ścinawa Mała pan Jan Oleksów był czynnym uczestnikiem życia społecznego. Przez wiele lat liderując miejscowości tworzył plany jej rozwoju nie ograniczając się tylko do pomysłów na dziś. Myśląc o przyszłości był pomysłodawcą budowy obiektu sportowego w Ścinawie Małej, budowy Ścinawskiego Ośrodka Integracji Społecznej, zagospodarowania miejsc użyteczności publicznej z budową placu zabaw. W swojej pracy zawodowej, jak również społecznej, charakteryzował się charyzmą. Do licznych działań przekonywał młodzież i dorosłych. Jego działania wykonywane pro publico bono, spokojem i mądrością wykraczającą poza ramy często tylko mało zakrojonych interesów wiejskich, stawiały dobro gminne w sprawach najważniejszych na najwyższym miejscu.

W dniu 24 czerwca 2015 roku Rada Miejska w Korfantowie uchwałą Nr IX/65/2015 nadała 
 Panu Janowi Oleksów tytuł  ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów”

 

Ks. Andrzej Ziółkowski ur. w 1940 r. w Zduńskiej Woli.

 

ks. A. Ziółkowski.jpeg

W latach 1955-1959 uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego w Gliwicach. Egzamin dojrzałości złożył w roku 1959, który został potwierdzony państwowo przez Liceum Ogólnokształcące w Katowicach.

 

Następnie rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie.

Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1965 roku ks. Andrzej rozpoczął pracę wikarego w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie. Pobyt w Gościęcinie zakończył się dekretem z dnia 07 sierpnia 1968 roku, mianującym wikariuszem w parafii Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu.

Ostatnią wikariuszowską placówką (dekret dnia 05 sierpnia 1974 roku) były Gliwice i parafia św. Piotra i Pawła. Po dwuletnim pobycie w Gliwicach przyszedł czas na samodzielną pracę proboszcza. Dekretem z dniami 28 lipca 1976 roku ks. Andrzej został mianowany najpierw wikariuszem ekonomem, a 03 września proboszczem parafii Trójcy Świętej w Korfantowie.

W 1976 roku objął funkcję proboszcza parafii pw. Trójcy Świętej w Korfantowie (i piastuje ją do dnia dzisiejszego).

Już na samym początku swojego pobytu w Korfantowie ks. Andrzej zaangażował się w życie parafii. Dzięki jego inicjatywom przy pomocy parafian zrealizowano szereg cennych inicjatyw związanych z utrzymaniem kościoła w Korfantowie,jak i licznych obiektów w pobliskich miejscowościach.

W kościele w Korfantowie przeprowadzono liczne prace konserwatorskie. Wewnątrz świątyni m.in. odnowiono elewację, wykonano nowe złocenia, odnowiono organy, wstawiono witraże. Na zewnątrz m.in. wykonano, umocnienia muru, wyremontowano schody, ułożono nowe chodniki, odnowiono elewację i wieżę.

W 1989 roku zdecydowano o zmianie przeznaczenia kaplicy św. Józefa, znajdującej się przy ul. 3 Maja w Korfantowie. Po remoncie otworzono Dom Pogrzebowy. Znacząco poprawiono też stan cmentarza parafialnego.

 

Ksiądz Prałat Andrzej Ziółkowski otrzymał funkcje i tytuły:

  1. wicedziekana dekanatu (1985-1990),
  2. dziekana dekanatu (1990-1997),
  3. członka Rady Kapłańskiej Diecezji Opolskiej oraz Rady Konsultorów naszej diecezji (2003-2007);
  4. dziekana honorowego (1992),
  5. radcy duchownego (1994),
  6. kapelana Jego Świątobliwości, potocznie nazywanego prałatem.
  7. duszpasterza rodzin (2010),
  8. ojca duchowego dekanatu (2011).

 

W dniu 24 czerwca 2015 roku Rada Miejska w Korfantowie uchwałą Nr IX/62/2015 nadała  księdzu prałatowi Andrzejowi Ziółkowskiemu tytuł  ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów”.