Dziś są imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira
Wybierz język:
 21-11-2018 09:52

Informacja dla rolników ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie

    Zgodnie z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 07.11.2018 roku wynosi 100% limitu o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

W związku z powyższym Organ Podatkowy - Burmistrz Korfantowa do końca bieżącego roku nie może udzielać rolnikom pomocy w formie de minimis (np. ulg, umorzeń).