Dziś są imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny
Wybierz język:
 07-01-2019 14:59

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów: ul. Ulianówka, Niemodlińska i Fabryczna

Logo 2019 Fundusze UE.jpeg

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów: ul. Ulianówka, Niemodlińska i Fabryczna” o łącznej wartości 1 225 690,01 zł realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Oś V.- Ochrona środowiska, dziedzictwa, kulturowego i naturalnego Działanie 5.4 –Gospodarka wodno-ściekowa) dofinansowanie w kwocie 560 753,05 zł tj .54,9% .

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest budowa sanitarnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Korfantów , w ciągu ulic: Niemodlińskiej, Fabrycznej i Ulianówka. Przedsięwzięcie obejmuje: budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacji tłoczonej o łącznej długości  2 154,3 m, wybudowanie przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu (utwardzenie i ogrodzenie placu) oraz wyposażenie przepompowni w zasilanie elektryczne. Planowana sieć kanalizacyjna przejmować będzie ścieki z gospodarstw domowych oraz zakładów usługowych zlokalizowanych przy ul. Ulianówka i ul. Niemodlińskiej oraz terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i produkcyjno-usługową. Ponadto projekt zakłada także rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej, do której odprowadzane będą ścieki z istniejącej i planowanej zabudowy przy ul. Fabrycznej. Wnioskodawcą i bezpośrednim beneficjentem projektu jest Gmina Korfantów. Powstałą infrastrukturą, w imieniu gminy, zarządzać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Teren, w obrębie którego planuje się realizację inwestycji należy do Gminy Korfantów. Gmina Korfantów dysponuje niezbędną do wdrożenia projektu wiedzą oraz zapleczem organizacyjno-technicznym. Posiada również stosowne pozwolenia i decyzje administracyjne. Realizacja projektu wpisuje się w postanowienia dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz katalog inwestycji wskazany w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Uwzględnienie Aglomeracji Korfantów w zapisach Master Planu zobowiązuje do wywiązania się z zawartych w nim wytycznych i określonych wartości docelowych w zakresie realizacji gospodarki ściekowej.