Dziś są imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
Wybierz język:
 12-07-2019 10:19

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów ul. Ulianówka, Niemodlińska i Fabryczna - ETAP 3


Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach: Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 5.4 – Gospodarka wodno-ściekowa Tytuł projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów, ul. Ulianówka, Niemodlińska i Fabryczna”.

Nr umowy: RPOP.05.04.00-16-0001/18-00 z dnia 13 grudnia 2018 roku.

Całkowite koszty projektu 1 225.690,01 zł.

Koszty kwalifikowane: 1 021.408,22 zł.

Wnioskowana kwota wsparcia: 560.753,05 zł.

Procentowy poziom wsparcia: 54,90.

 

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

  1. ETAP 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią.
  2. ETAP 2 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej
  3. ETAP 3 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka
  4. ETAP 4 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska.

 

ETAP 3 - zrealizowano w 2019 roku.

W dniu 9 lipca 2019 roku protokolarnie przekazano plac budowy pod roboty budowlane związane z rozbudową sieci kanalizacji w Korfantowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka”.

 

Zakres obejmuje:

1) budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej zlokalizowanej w Korfantowie przy skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej (droga wojewódzka działka nr 817) wzdłuż ul. Ulianówka (droga miejska o nawierzchni tłuczniowo-gruntowej działki nr 808 i 795).

W tym m.in.:

- budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 260 mb wraz ze studniami rewizyjnymi od istniejącej studni S12 przy ul. Niemodlińskiej do projektowanej studni S6 ul. Ulianówka z rur PVC-U klasy S (SN 8) SDR 34 LITE Ø 200 z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (studnia S12) przy ul. Niemodlińskiej,

- montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Ø 600 – 5 szt. (S11, S10, S9, S8 i S7),

- miejsce po przeprowadzonych pracach należy doprowadzić do poprzedniego stanu technicznego,

- wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy,

- wykonanie dwóch projektów organizacji ruchu na czas robót (droga miejska ul. Ulianówka działki nr 795 i 808 i droga wojewódzka Nr 405 ul. Niemodlińska działka nr 817),

- przeprowadzenie prześwietlenia kamerą TV wykonanej kanalizacji sanitarnej wraz z raportem
i oceną stanu technicznego sieci, nagrane na płytę CD, DVD lub inny nośnik informacji elektronicznej. Minimalny zakres nagrania określi inspektor nadzoru inwestorskiego;

 

2) budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Korfantowie w ul. Ulianówka (droga miejska o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej działki nr 808, 793 i 795).

W tym m.in.:

- budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 330, mb z rur PVC-U klasy S (SN 8) SDR 34 LITE Ø 160/200 wraz ze studniami rewizyjnymi,

- montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Ø 1000 – 2 szt.(S2 i S6),

- montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Ø 600 – 7 szt.(S1, S2ˊ, S2ˊˊ, S3, S4, S5, S6ˊ),

- miejsce po przeprowadzonych pracach należy doprowadzić do poprzedniego stanu technicznego,

- wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy,

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót (droga miejska ul. Ulianówka działki nr 808, 793 i 795),

- przeprowadzenie prześwietlenia kamerą TV wykonanej kanalizacji sanitarnej wraz  z raportem i oceną stanu technicznego sieci, nagrane na płytę CD, DVD lub inny nośnik informacji elektronicznej. Minimalny zakres nagrania określi inspektor nadzoru inwestorskiego;

 

3) budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w Korfantowie w ul. Ulianówka (droga miejska o nawierzchni tłuczniowo-gruntowej działki nr 808, 793 i 795) w kierunku do granicy prywatnej posesji zakończonej zaślepką kanalizacyjną (korkiem).

W tym m.in.:

- budowę przyłączy - 21 szt. o długości ok. 85 mb z rur PVC-U Ø 160,

- miejsce po przeprowadzonych pracach należy doprowadzić do poprzedniego stanu technicznego,

- wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy,

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót (droga miejska ul. Ulianówka działki nr 808, 793 i 795).

 

Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka ul. Kępska 10, 45-129 Opole.

Wartość robót budowlanych określa się na kwotę brutto 451.347,32 zł.

 

Inspektorem nadzoru jest Andrzej Balcewicz - INWESDIM Opole.

 

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 9 grudnia 2019 roku.

 

Zakres prac określony na projekcie zagospodarowania terenu:

PDFProjekt zagospodarowania terenu.pdf
 

Zdjęcia przed realizacją:

 

 

Zdjęcia w trakcie realizacji - wrzesień 2019 r.

 

 

 

Pozostały zakres:

ETAP 1 - zrealizowano w 2016 roku.

ETAP 2 - zrealizowano w 2018 roku.

Realizacja 2 Etapu:

https://korfantow.pl/4751/1689/budowa-sieci-wodociagowo-kanalizacyjnej-w-korfantowie-przy-ul-fabrycznej-i-ul-niemodlinskiej.html