Dziś są imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Wybierz język:
 16-07-2019 07:40

Zawiadomienie o X sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
zwołuję X sesję Rady Miejskiej w Korfantowie na:

24 lipca 2019 r. o godz.1400

obrady X sesji Rady Miejskiej w Korfantowie w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie,
 Rynek 10.
                                                                                                         

        

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice;
  2. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korfantowie;
  3. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  4. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok;
  5. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok;
  6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
 6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 8. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 9. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                

                                                                                                                          Przewodniczący 


                                                                                                                           /-/Ryszard Duś
 

Korfantów, 15.07.2019 r.