Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 30-10-2007 11:49

Informacja na temat inwestycji realizowanych obecnie na terenie gminy

INWESTYCJE NA TERENIE GMINY KORFANTÓW
obecnie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie
oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu:


1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1530 O /Korfantów – Rudziczka/, ulicy Niemodlińskiej i częściowo ul. Prudnickiej w Ścinawie Małej o długości 1500 m odcinek od 9+646 do 11+146 od tablicy miejscowości do skrzyżowania ul. Prudnickiej z ul. Klasztorną:
Roboty związane z przebudową drogi będą obejmowały m.in.:
- kanały z rur PVC o śr. zewnętrznej 315 mm na długości 252 m,
- kanały z rur PVC o śr. zewnętrznej 200 mm na długości 140 m,
- studzienki ściekowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu w ilości 29 szt,
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1 000 mm w gotowym wykopie
o głębokości 2.0 m w ilości 9.0 szt,
- krawężniki betonowe wibroprasowane na długości 2 983.0 m,
- obrzeża betonowe wibroprasowane na długości 2 157.0 m,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna asfaltowa SMA na powierzchni 8.773,70 m2,
- chodniki z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 8cm, kostka kolorowa na powierzchni 1.042,50 m2,
- chodniki z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 6cm, kostka szara
na powierzchni 2.743,10 m2.

Inwestorem Zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie, ul. Słowiańska 17, 48-300 Nysa. działający w imieniu Powiatu Nyskiego.
Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.
49-300 Brzeg ul. Oławska 26 a, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Planowany termin zakończenia robót do 14.12.2007r, a koszt robót budowlanych brutto wyniesie 1.779.352,99 zł.
Udział Gminy Korfantów w realizacji tego zadania szacuje się w wysokości 67.500,00 zł i będzie obejmował koszty opracowania wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej, techniczno-kosztowej na przebudowę tej drogi, koszty przebudowy urządzeń wodociągowych na odcinku objętym przebudową drogi (m.in. hydrantów, zasuw itp.) oraz budowy odcinka około 40 mb kanalizacji burzowej z PVC 300 obok posesji nr 25.

Równolegle z przebudową w/w odcinka drogi prowadzone są także roboty obejmujące przebudowę linii napowietrznej nn. realizowane przez EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddział Opole oraz przebudowa linii telekomunikacyjnej realizowana przez Telekomunikację Polską S.A. Obszar Pionu Sieci w Opolu.

Ścinawa Mała 25102007 002.jpeg Ścinawa Mała 25102007 003.jpeg Ścinawa Mała 25102007 004.jpeg Ścinawa Mała 25102007 005.jpeg Ścinawa Mała 25102007 007.jpeg Ścinawa Mała 25102007 008.jpeg Ścinawa Mała 25102007 009.jpeg Ścinawa Mała 25102007 010.jpeg Ścinawa Mała 010.jpeg Ścinawa Mała  012.jpeg Ścinawa Mała  013.jpeg Ścinawa Mała  016.jpeg

2. Remont koryta rzeki Młynówka Bielicka na odcinku ok. 2 km w miejscowości Włodary.
Roboty związane z remontem koryta będą obejmowały m.in.:
- remont koryta poprzez umocnienie żerdziami,
- wzmocnienie skarp poprzez zamontowanie płyt ażurowych – betonowych,
- montaż koszy siatkowych kamiennych dla zabezpieczenia skarp.

Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu,
ul. Katowicka 55, 45-061 Opole,
Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Budownictwa Wodnego i Melioracji Bożena Dziedziejko
ul. Przyjaźni 102, 47-225 Kędzierzyn Koźle.
Całkowity koszt wykonania robót budowlanych melioracyjnych wyniesie około 340 tys. zł.
Planowany termin zakończenia robót - listopad 2007r.

Włodary 022.jpeg Włodary 023.jpeg Włodary 024.jpeg Włodary 026.jpeg Włodary 028.jpeg Włodary 030.jpeg Włodary 031.jpeg Włodary 034.jpeg

3. Remont jazu na rzece Ścinawa Niemodlińska w Przechodzie.
Roboty związane z remontem jazu będą obejmowały m.in.:
- dobudowa części betonowej jazu,
- remont wlotu i wylotu jazu,
- naprawa bruku,
- narzut kamienny powyżej jazu.

Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.
Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Robót Melioracyjnych i Drogowych AGMEL,
ul. Ludowa 29/1, 45-820 Opole.
Koszt wykonania robót remontowych wyniesie około 120 tys. zł.
Planowany termin zakończenia robót - listopad 2007r.

Przechód 16102007 019.jpeg Przechód 16102007 020.jpeg Przechód 16102007 021.jpeg Przechód 16102007 022.jpeg Przechód 16102007 023.jpeg Przechód 16102007 024.jpeg Przechód 16102007 025.jpeg Przechód 16102007 027.jpeg Przechód 16102007 030.jpeg Przechód 16102007 032.jpeg Przechód 16102007 034.jpeg Przechód 16102007 036.jpeg

Dane zawarte w informacji uzyskano od inwestorów realizujących ww. zadania.
Korfantów dn. 26.10.2007r

Informację sporządził:

Inspektor ds. inwestycji
Gracjan Kurzeja