Dziś są imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Wybierz język:
 02-11-2007 10:08

Informacja na temat VII sesji Rady Miejskiej

W dniu 25 kwietnia 2007 roku odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Korfantowie. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Oleksowa. W sesji uczestniczyło 14 radnych, 21 sołtysów oraz zaproszeni goście.
 2. Informację Burmistrza Korfantowa o pracy międzysesyjnej przedstawił jego Zastępca Jarosław Szewczyk.
 3. Interpelacje i wnioski zgłoszone przez Radnych, które dotyczyły m.in.:
  • o uporządkowania ulicy Nowej w Korfantowie
  • pomocy finansowej dla Gryżowa;
  • skuteczniejszego egzekwowania należności podatkowych;
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2006 rok dokonała Pani Maria Zawadzka- Skarbnik Gminy. Następnie opinię o wykonaniu budżetu przedstawił Pan Grzegorz Niewiadomski- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie, oraz Pan Jan Oleksów- Przewodniczący Rady Miejskiej.
 5. Rada jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2006 rok.
 6. Podjęcie uchwał:
  - zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Korfantowie, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych;
  - zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie;
  - w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym;
  - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu;
  - w sprawie zmian w budżecie;
  - w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  - w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Ścinawa Mała na lata 2007-2013;
  - w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Gryżów na lata 2007-2013,
  - w sprawie przekazania do Instytutu Pamięci Narodowej oświadczeń lustracyjnych osób zatrudnionych na podstawie powołania przez Radę Miejską.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych udzielił Zdzisław Martyna Burmistrz Korfantowa.
 8. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 9. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.
 10. Zamknięcie VII sesji Rady Miejskiej.