Dziś są imieniny: Bogumiła, Gerarda, Józefy
Wybierz język:
 20-09-2007 15:06

Wybory ławników sądowych

W bieżącym roku upływa 4-letnia kadencja ławników sądowych.
W związku z tym Rada Miejska w Korfantowie najpóźniej w październiku br.  dokona wyboru na kolejną kadencję 4 ławników do Sądu Rejonowego w Nysie, w tym 2 do Sądu Pracy działającego w SR w Nysie.
 
Nabór kandydatów na ławników sądowych będzie prowadzony do 30 czerwca 2007 roku.
 
Ławnikiem może być osoba, która:
 • posiada obywatelstwo polskie;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończyła 30 lat;
 • jest zatrudniona lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczyła 70 lat;
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 • korzysta w pełni praw cywilnych i obywatelskich.
Ławnikami nie mogą być:
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzekania można żądać skierowania na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, której Rada dokonuje wyboru ławników.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
 • prezesi sądów;
 • stowarzyszenia;
 • organizacje i związki zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa;
 • co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie;
 
Kandydatów na ławników do orzekania z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszeniowej (Dz. U. Nr 50, poz. 370).
 
Wzór karty zgłoszeniowej dostępny jest na stronie internetowej www.korfantow.pl w zakładce WYBORY ŁAWNIKÓW, na stronie internetowej www.ms.gov.pl, a także w Biurze Rady Miejskiej
w Korfantowie (pokój nr 10).
 
Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty zgłoszeniowej.
 
Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
1)      3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2)      informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3)      oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4)      zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 
O kandydatach na ławników Rada Miejska zasięga informacji od właściwych organów Policji.
 
 Wybory ławników szczegółowo regulują Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. (Dz. U. Nr 98, poz.1070 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszeniowej (Dz. U. Nr 50, poz. 370).
 
 
Wypełnione karty zgłoszenia, wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Korfantowie, ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów lub złożyć w sekretariacie urzędu.
 
Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 0774343820.
 
Sprawami dotyczącymi wyborów ławników zajmuje się Pani Ewelina Siwek.

Załączniki do pobrania:
DOCWzór listy osób zgłaszających (70,50KB)
PDFKarta zgłoszenia kandydata (56,53KB)