Dziś są imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Wybierz język:
 20-09-2007 14:52

Informacja z przebiegu zebrań wiejskich w Gminie Korfantów

Zgodnie z § 4 pkt. 3 obowiązujących Statutów Sołeckich, które stanowią, że zebrania wiejskie dotyczące  wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich zwołuje się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po wyborach do Rady Miejskiej. Burmistrz -jako jednoosobowy organ wykonawczy gminy zarządził ich odbycie w terminie od dnia 9 lutego 2007r. poczynając od Włostowej do dnia 9 maja br. kończąc na Przydrożu Małym.
W naszej gminie w 23 sołectwach poza Korfantowem mieszka 6118 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.
W zebraniach uczestniczyło 872 mieszkańców, co stanowi 14,25 % ogółu mieszkańców. W poszczególnych sołectwach przedstawiało się to następująco:
 
 
 
Lp.
 
Sołectwo
Liczba uprawnionych mieszkańców
Liczba uczestników zabrania
Frekwencja (%)
Termin zebrania
01.
Borek
177
15
 8,50
 
II
02.
Gryżów
250
44
17,60
 
II
03.
Jegielnica
131
42
32,10
 
II
04.
Kuropas
126
44
35,00
I
 
05.
Kuźnica Ligocka
337
50
14,90
 
II
06.
Myszowice
128
41
32,00
I
 
07.
Niesiebędowice
108
24
22,20
 
II
08.
Piechocice
119
7
 5,80
 
II
09.
Pleśnica
 58
22
38,00
 
II
10.
Przechód
665
47
 7,10
 
II
11.
Przydroże Małe
308
29
 9,40
 
II
12.
Przydroże Wielkie
119
23
19,30
 
II
13.
Puszyna
281
48
17,10
 
II
14.
Rączka
102
20
19,60
 
II
15.
Rynarcice
152
24
15,80
 
II
16.
Rzymkowice
456
42
 9,20
 
II
17.
Stara Jamka
188
40
21,20
 
II
18.
Ścinawa Mała
643
70
10,90
 
II
19.
Ścinawa Nyska
394
28
 7,10
 
II
20.
Węża
324
57
17,60
 
II
21.
Wielkie Łąki
 86
10
11,60
 
II
22.
Włodary
611
106
17,30
 
II
23.
Włostowa
355
39
11,00
 
II
ogółem
6118
872
14,25%
 
                            Funkcję sołtysa sprawuje 9 kobiet i 14 mężczyzn. Zgodnie
z zapisami ustawy o samorządzie gminnym działalność sołtysa jako organu wykonawczego samorządu wiejskiego – jednostki pomocniczej gminy wspomaga Rada Sołecka. Do Rad Sołeckich naszej gminy mieszkańcy wybrali 102 osoby.
                            W trakcie odbytych zebrań wiejskich mieszkańcy zgłosili 147 wniosków. Wnioski te dotyczyły m.in.:
1) wykonania kanalizacji,
2) wykonania remontu świetlic wiejskich,
3) wykonania remontu dróg, przepustów i ułożenia chodników,
4) wykonania dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego.
 
 Większość wniosków dotyczyła głównie zadań o charakterze inwestycyjnym, wymagających dużej pomocy finansowej ze strony gminy w realizacji danych przedsięwzięć. Jednakże w rejestrze wniosków znalazły się także zadania, które mieszkańcy mogliby zrealizować własnymi siłami przy niewielkiej pomocy ze strony Burmistrza. Zadania powzięte do realizacji przez samorządy wiejskie mają na calu głównie pobudzenie aktywności mieszkańców jak również zainteresowanie ich życiem wsi.
                            Szczegółowe wnioski realizowane będą przez okres całej kadencji poprzez ujęcie ich w rocznym budżecie gminy w miarę posiadanych środków. Natomiast wnioski, które zostały zgłoszone do jednostek o charakterze ponadgminnym zostaną im przesłane.
Zobacz również: Informacja na temat zebrań wiejskich