Dziś są imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wybierz język:
 20-09-2007 14:55

Informacja na temat IX sesji Rady Miejskiej

W dniu 27 czerwca   2007 roku odbyła IX sesja Rady Miejskiej w Korfantowie.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Oleksowa. W sesji uczestniczyło 12 radnych, 18 sołtysów oraz zaproszeni goście.
2.       Informacja Burmistrza Korfantowa o pracy międzysesyjnej, którą przedstawił jego Zastępca Jarosław Szewczyk.
3.       Interpelacje i wnioski zgłoszone przez Radnych dotyczyły m.in.:
 • naprawy nawierzchni drogi w Korfantowie;
 • wyczyszczenia rowów znajdujących się na terenie Gminy Korfantów;
 • rozreklamowanie basenów w Ścinawie Nyskiej;
 • usunięcia drzew stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi;
 • wyczyszczenia kanalizacji ściekowej w Korfantowie.
4.       Informację Burmistrza z realizacji Uchwały Nr XVII/125/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie oceny funkcjonowania sieci szkół i przedszkoli w Gminie Korfantów przedstawił Pan Szczepan Rosiński – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
5.       Ocena realizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004-2006 została przedstawiona przez Pana Adama Zioło – Naczelnika Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości, następnie została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji w/w planu.
6.       Podjęcie uchwał w sprawie:
 • powołania Zespołu Opiniującego;
 • zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2007 rok;
 • upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu;
 • procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
 • przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Przechód;
 • przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Rynarcice;
 • w sprawie wniosku do Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego
 • zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
7.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych, udzielił  Pan Zdzisław Martyna - Burmistrz Korfantowa.
8.       Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
9.       Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.
10.   Zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej.