Dziś są imieniny: Joanny, Ksawerego, Luizy
Wybierz język:
 20-09-2007 14:47

Konkurs grantowy Fundacji Wspomagania Wsi

Fundacja Wspomagania Wsi oraz Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłosiły konkurs grantowy pn. "Nasza wieś naszą szansą" czyli co można zrobić za 10 000 złotych by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie lub osiedlu po-pegeerowskim?
W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, spółdzielnie socjalne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, rady sołeckie, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich. Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.
Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek.
Działania podejmowane w ramach projektu mają tworzyć lub przyczyniać się do tworzenia: nowych miejsc pracy lub/i nowych możliwości pozyskiwania dochodów lub obniżania kosztów życia mieszkańców miejscowości, w których projekt będzie realizowany. Działania te mają ograniczać przyczyny ubóstwa i bezradności wobec trudnych sytuacji życiowych oraz aktywizować i angażować mieszkańców we wspólne działania podnoszące ich jakość życia.
Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 10 lutego 2008 i nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych, minimalna 4.000 złotych.
Wniosek z dopiskiem „Nasza wieś naszą szansą” należy przesłać pocztą do 8 października 2007 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego1
01-022 Warszawa

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 grudnia 2007 roku
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w:
www.fww.org.pl i www.witrynawiejska.org.pl

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku o dotację wraz z instrukcją są do pobrania na stronie www.fww.org.pl oraz w portalu internetowym prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl