Dziś są imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Wybierz język:
 31-10-2007 07:52

Informacja na temat XV sesji Rady Miejskiej

W dniu 30 października   2007 roku odbyła XV sesja Rady Miejskiej w Korfantowie.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Oleksowa. W sesji uczestniczyło 13 radnych, 21 sołtysów oraz zaproszeni goście.
 2. Informację Burmistrza Korfantowa na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane za 2006 rok przedstawił Z-ca Burmistrza Pan Jarosław Szewczyk.
 3. Informację Burmistrza Korfantowa o pracy międzysesyjnej  przedstawił jego Zastępca Jarosław Szewczyk.
 4. Interpelacje i wnioski zgłoszone przez Radnych dotyczyły m.in.:
  - powstałego Komisariatu Policji w Korfantowie i poprawy bezpieczeństwa publicznego.
 5. Uchwalenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007-2011.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
·         określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalenia, poboru
i terminów płatności oraz zarządzenia poboru w drodze inkasa;
·         zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości; zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości;
·          zmian budżetu Gminy Korfantów na 2007 rok;
·          zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2007 rok;
·          ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzeń pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Korfantowie;
·         ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie
·         w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Włostowa na lata 2007 – 2013;
·         załatwienia skargi z dnia 09.09.2007r.na działalność Gminy Korfantów.
 1. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych, udzielił  Pan Zdzisław Martyna - Burmistrz Korfantowa.
 2. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.
 4. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej.