Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 28-12-2007 15:23

Informacja na temat XVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

W dniu 28 grudnia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie odbyły się obrady XVIII sesji Rady Miejskiej. Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
 
1.        Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3.       Interpelacje i wnioski radnych.
3a. Rozpoznanie wniosku Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska dotyczącego obniżenia średniej ceny żyta do podatku rolnego:
a)       podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w 2008 roku.
 
4.       Projekt budżetu Gminy Korfantów na 2008 rok:
a)       wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
b)       przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Korfantów na 2008 rok;
c)       dyskusja i pytania radnych;
d)       podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Korfantów na 2008 rok.
5.       Podjecie uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2007 rok;
b) w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i  warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów w roku 2008;
c)zmieniająca uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XXXVIII/243/05, Nr XLII/270/06, Nr VII/52/07, Nr VII/53/07, Nr IX/69/07, Nr IX/70/07;
d)Planu Odnowy Miejscowości Puszyna na lata 2007-2013;
e)zmieniającej Uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do programu ,,Odnowa wsi w województwie opolskim”;
f)   w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki;
g)       w sprawie powierzenia Burmistrzowi ustalania opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej
   6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
   7. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
   8. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.
   9. Zamknięcie   obrad XVIIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 
W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych, 21 sołtysów oraz zaproszeni na sesję goście. Informację o pracy międzysesyjnej Burmistrza przedstawił jego Zastępca Pan Jarosław Szewczyk. Następnie Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Korfantowie Pan Andrzej Chrobok przedstawił wniosek Komisji o obniżenie średniej ceny żyta z 58,29 zł na 53,00 złote. Radni głosami 8 za, 5 przeciw i 1 głosie wstrzymującym się podjęli uchwałę w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w 2008 roku. Najważniejszym punktem obrad dzisiejszej sesji było głosowanie nad projektem budżetu Gminy Korfantów na 2008 rok. Radni przyjęli jednogłośnie w/w uchwałę budżetową na 2008 rok oraz uchwalili następujące uchwały:
  • zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2007 rok
  • w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i  warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach
    i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów w roku 2008;
  • zmieniająca uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XXXVIII/243/05, Nr XLII/270/06, Nr VII/52/07, Nr VII/53/07, Nr IX/69/07, Nr IX/70/07;
  • Planu Odnowy Miejscowości Puszyna na lata 2007-2013;
  • zmieniającej Uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do programu ,,Odnowa wsi w województwie opolskim”;
  • w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki;
  • w sprawie powierzenia Burmistrzowi ustalania opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej.
 
 
Obrady sesji zakończono o godzinie 12.50.
IMG_0125.jpeg IMG_0128.jpeg IMG_0130.jpeg