Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Wybierz język:
 15-06-2020 09:08

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów ul. Ulianówka, Niemodlińska i Fabryczna - ETAP 4

RPO+OPO+EFRR.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach:
Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działania 5.4 – Gospodarka wodno-ściekowa
Tytuł projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów, ul. Ulianówka, Niemodlińska i Fabryczna”

________________________________________________________________________________________________________

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach: Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 5.4 – Gospodarka wodno-ściekowa Tytuł projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów, ul. Ulianówka, Niemodlińska i Fabryczna”.

Nr umowy: RPOP.05.04.00-16-0001/18-00 z dnia 13 grudnia 2018 roku.

Całkowite koszty projektu 1 225.690,01 zł.

Koszty kwalifikowane: 1 021.408,22 zł.

Wnioskowana kwota wsparcia: 560.753,05 zł.

Procentowy poziom wsparcia: 54,90.

 

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

  1. ETAP 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią.
  2. ETAP 2 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej
  3. ETAP 3 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka
  4. ETAP 4 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska.

 

Aktualnie w realizacji w 2020 r. - ETAP 4

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulicy Niemodlińska

 

W dniu 4 czerwca 2020 roku protokolarnie przekazano plac budowy pod roboty budowlane związane z rozbudową sieci kanalizacji w Korfantowie w ciągu ulicy Niemodlińska w ramach zadania inwestycyjnego Nr 4 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka”.

 

Zakres rzeczowy obejmuje m. in.:

- budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Niemodlińskiej o długości około 970 mb od istniejącej studni S13 do projektowanej studni S20 z rur PVC-U klasy S (SN 8) WAVIN TEGRA SDR 34 LITE Ø 200,

- montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Ø 1000 – 1 szt. (S14), Ø 600 – 8 szt. (S15, S16, S17, S18,o S19, S20, S21, S22),

- trzy przejścia pod drogą wojewódzką Nr 405 (przewiert) ul. Niemodlińska z rur PVC-U klasy S (SN 8) SDR 34 LITE Ø 160 w rurze osłonowej przeciskowej Ø 200 od studni S15 do studni S22, od studni S16 do studni S21 oraz od studni S18 do studni S19),

- miejsce po przeprowadzonych pracach należy doprowadzić do poprzedniego stanu,

- wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy,

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót ul. Niemodlińska działka nr 817 w przypadku prowadzenia robót w pasie drogi wojewódzkiej Nr 405,

- przeprowadzenie prześwietlenia kamerą TV wykonanej kanalizacji sanitarnej wraz z raportem i oceną stanu technicznego sieci, nagrane na płytę CD, DVD lub inny nośnik informacji elektronicznej. Minimalny zakres nagrania określi Inspektor nadzoru inwestorskiego,

- włączenie do istniejącej użytkowanej studni S13 działka nr 825/1 pod ścisłym nadzorem i na warunkach Administratora sieci tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie ul. Powstańców Śląskich 8.

 

Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Instalacyjno-Budowlany ISAN-BUD Leszek Wołowiec ul. Opolska 40, 49-100 Niemodlin.

Wartość robót budowlanych określa się na kwotę brutto 141.280,05 zł.

Inspektorem nadzoru jest Andrzej Balcewicz - INWESDIM Opole.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 11 września 2020 roku.

 

Zakres prac określony na projekcie zagospodarowania terenu:

PDF5-mapa-pogladowa-1.pdf (774,70KB)

PDF6-mapa-pogladowa-2.pdf (1,18MB)

zdjęcia przed realizacją - czerwiec 2020 r.

 

 

zdjęcia w trakcie realizacji – lipiec 2020 r.

 

 

zdjęcia w trakcie realizacji – sierpień 2020 r.

 

 

 

Zakończenie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów ul. Niemodlińska

https://korfantow.pl/6758/1689/zakonczenie-prac-zwiazanych-z-budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci-korfantow-ul-niemodlinska.html

 

Pozostały zakres:

 

ETAP 1 - zrealizowano w 2016 roku.

ETAP 2 - zrealizowano w 2018 roku.

Realizacja 2 Etapu:

Dnia 27 kwietnia 2018 roku protokolarnie przekazano teren i plac budowy w związku z rozpoczęciem inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”.

Zakres obejmował m.in. budowę:

1) sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr 783, 806, 807/1, 807/4 i 809 od ul Ulianówka do ul. Fabrycznej w Korfantowie o zakresie rzeczowym obejmującym m.in.:

- budowę odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PVC o długości około 619 mb w tym przejście pod drogą gminną z włączeniem do istniejącego sieci wodociągowej przy ul. Ulianówka,

- montaż nadziemnego i podziemnego hydrantu,

- roboty odtworzeniowe po przeprowadzonych pracach,

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (działka nr 783 drogi wewnętrzne),

- wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy;

2) sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działkach nr 703/1, 703/2, 809, 807/4 i 807/1 w ul. Fabrycznej w Korfantowie (droga powiatowa z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej (droga wojewódzka) z ul. Fabryczną (droga powiatowa) w Korfantowie o zakresie rzeczowym obejmującym m.in:

- budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 283 mb od studni S34 do studni S44 z rur PVC-U klasy S (SN 8) SDR 34 LITE Ø 160/200 wraz ze studniami rewizyjnymi
z tworzyw sztucznych Ø 600 mm i Ø 1000 mm z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Niemodlińskiej,

- montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Ø 1000 – 1 szt. i Ø 600 – 10 szt.,

- roboty odtworzeniowe po przeprowadzonych pracach,

- wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy,

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót (działka 703/1 droga powiatowa Nr 1532 O ul. Fabryczna i działka nr 703/2 droga wojewódzka Nr 405 ul. Niemodlińska).

- przeprowadzenie prześwietlenia kamerą TV wykonanej kanalizacji sanitarnej wraz z raportem i oceną stanu technicznego sieci, nagrane na płytę CD, DVD lub inny nośnik informacji elektronicznej. Minimalny zakres nagrania określi inspektor nadzoru  inwestorskiego,

- dwa przejścia pod drogą powiatową Nr 1532 O (działka nr 703/1) o łącznej długości ok. 25 m (od studni S36 do S37 i od studni S41 do S42) wykonać metodą bezwykopową – przecisku lub przewiertu.

Wykonawcą robót budowlanych była firma PLUSPOL-BUDOWA Robert Machnik, Krystyna Sdzuj Spółka Cywilna z Chróścic.

 

Inspektorem nadzoru był Wincenty Napiórkowski z Prudnika.

Termin zakończenia wg protokołu odbioru robót budowlanych: 29 sierpnia 2018 roku.

Wartość robót budowlanych wg OT – stan na 20 stycznia 2020 roku – brutto 361.508,57 zł w tym:

1) sieć wodociągowa brutto 135.781,04 zł
2) sieć kanalizacji sanitarnej (odcinek ul. Fabryczna i ul. Niemodlińska ) brutto 225.727,53 zł.

 

Zdjęcia przed realizacją (sieć wodociągowa):

 

 

Zdjęcia z realizacji (sieć wodociągowa):

 

 

Zdjęcia przed realizacją (sieć kanalizacji sanitarnej):

 

 


https://korfantow.pl/5038/1689/zakonczenie-prac-zwiazanych-z-budowa-sieci-wodociagowo-kanalizacyjnej-w-ramach-zadania-inwestycyjnego-pn-budowa-sieci-wodociagowo-kanalizacyjnej-w-korfantowie-przy-ul-fabrycznej-i-ul-niemodlinskiej-w-czesci-dot-budowy-odcinka-sieci-kan-sanitarnej.html

 

ETAP 3 - zrealizowano w 2019 roku.

Realizacja 3 Etapu:

W dniu 9 lipca 2019 roku protokolarnie przekazano plac budowy pod roboty budowlane związane z rozbudową sieci kanalizacji w Korfantowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka”.

 

Zakres obejmował:

1) budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej zlokalizowanej w Korfantowie przy skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej (droga wojewódzka działka nr 817) wzdłuż ul. Ulianówka (droga miejska o nawierzchni tłuczniowo-gruntowej działki nr 808 i 795).

W tym m.in.:

- budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 260 mb wraz ze studniami rewizyjnymi od istniejącej studni S12 przy ul. Niemodlińskiej do projektowanej studni S6 ul. Ulianówka z rur PVC-U klasy S (SN 8) SDR 34 LITE Ø 200 z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (studnia S12) przy ul. Niemodlińskiej,

- montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Ø 600 – 5 szt. (S11, S10, S9, S8 i S7),

- miejsce po przeprowadzonych pracach należy doprowadzić do poprzedniego stanu technicznego,

- wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy,

- wykonanie dwóch projektów organizacji ruchu na czas robót (droga miejska ul. Ulianówka działki nr 795 i 808 i droga wojewódzka Nr 405 ul. Niemodlińska działka nr 817),

- przeprowadzenie prześwietlenia kamerą TV wykonanej kanalizacji sanitarnej wraz z raportem
i oceną stanu technicznego sieci, nagrane na płytę CD, DVD lub inny nośnik informacji elektronicznej. Minimalny zakres nagrania określi inspektor nadzoru inwestorskiego;

 

2) budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Korfantowie w ul. Ulianówka (droga miejska o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej działki nr 808, 793 i 795).

W tym m.in.:

- budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 330, mb z rur PVC-U klasy S (SN 8) SDR 34 LITE Ø 160/200 wraz ze studniami rewizyjnymi,

- montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Ø 1000 – 2 szt.(S2 i S6),

- montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Ø 600 – 7 szt.(S1, S2ˊ, S2ˊˊ, S3, S4, S5, S6ˊ),

- miejsce po przeprowadzonych pracach należy doprowadzić do poprzedniego stanu technicznego,

- wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy,

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót (droga miejska ul. Ulianówka działki nr 808, 793 i 795),

- przeprowadzenie prześwietlenia kamerą TV wykonanej kanalizacji sanitarnej wraz  z raportem i oceną stanu technicznego sieci, nagrane na płytę CD, DVD lub inny nośnik informacji elektronicznej. Minimalny zakres nagrania określi inspektor nadzoru inwestorskiego;

 

3) budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w Korfantowie w ul. Ulianówka (droga miejska o nawierzchni tłuczniowo-gruntowej działki nr 808, 793 i 795) w kierunku do granicy prywatnej posesji zakończonej zaślepką kanalizacyjną (korkiem).

W tym m.in.:

- budowę przyłączy - 21 szt. o długości ok. 85 mb z rur PVC-U Ø 160,

- miejsce po przeprowadzonych pracach należy doprowadzić do poprzedniego stanu technicznego,

- wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy,

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót (droga miejska ul. Ulianówka działki nr 808, 793 i 795).

 

Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka ul. Kępska 10, 45-129 Opole.

Wartość robót budowlanych wg OT – stan na 20 stycznia 2020 roku - brutto 512.187,15 zł

Inspektorem nadzoru był Andrzej Balcewicz - INWESDIM Opole.

Termin zakończenia wg protokołu odbioru robót budowlanych: 9 grudnia 2019 roku.

 

 

Zakres prac określony na projekcie zagospodarowania terenu:

PDFProjekt zagospodarowania terenu.pdf (846,16KB)
 

Zdjęcia przed realizacją:

 

 

Zdjęcia w trakcie realizacji - wrzesień 2019 r.