Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 03-08-2020 14:29

Przebudowa nawierzchni Rynku w Korfantowie

Główny plac rynku projektuje się w formie prostokąta o wymiarach 64,80x28,00m o nawierzchni z płyt i kostki granitowej, z narożami wyokrąglonymi łukami o promieniach R=9,00m, wokół którego biegnie droga szerokości 6,00m. Na zachodniej części płyty zorganizowany będzie plac wielofunkcyjny.
W północno-wschodnim narożniku przez rynek przebiega droga powiatowa nr 1526O w kierunku Prudnika, jest to ulica jednokierunkowa o szerokości pasa ruchu 5,00m, z której realizowany jest wyjazd i wjazd do rynku. Jezdnię wokół rynku na odcinku na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Parkowej projektuje się jako dwukierunkową, na odcinku od ul. Parkowej do ul. Prudnickiej poprzez ul. Henryka Sienkiewicza jako jednokierunkową z parkowaniem równoległym na jezdni. Jezdnię ulicy powiatowej projektuje się o nawierzchni z betonu asfaltowego, natomiast jezdnia wokół rynku z kostki granitowej.

Przebudowie ulegają skrzyżowania i zjazdy wszystkich dróg gminnych łączących się z jezdnią rynku w zakresie korekty łuków wyokrąglających wlotów i wylotów oraz dopasowania poziomów.

Opracowanie dotyczy również przebudowy odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego, przebudowy sieci oświetleniowej oraz usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej.

W prawej części rynku planowana jest zieleń urządzoną w formie trzech klombów na bazie pierścienia przeciętego dojściami do centrum okręgu, w którym wykonana będzie fontanna w rzucie trójkątna ze ściętymi wierzchołkami. Klomby wyniesione ponad poziom placu na wysokość 45cm, obramowane murkami z bloków granitowych szerokości 40m. W okręgu utworzonym przez klomby wbudowane będą elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci. Klomby obsadzone będą drzewkami szczepionymi o formowanej koronie oraz krzewami, drzewka podświetlone. Konstrukcja fontanny żelbetowa, obudowana elementami kamiennymi. Główna niecka fontanny wyniesiona około 60cm ponad poziom placu, wewnętrzna wysokości około 100cm, na której zainstalowane będą dysze generujące strumienie wodne o różnej wysokości i natężeniu w kierunku pionowym – strumienie wody podświetlane). Z górnej niecki wody spływały będą do niecki głównej. Pod powierzchnią placu zabudowana będzie żelbetowa komora wyposażona w pompy, filtry, przyłącz wodociągowy, sanitarny i energetyczny oraz inne urządzenia niezbędne do funkcjonowania fontanny. Nawierzchnia w obrębie fontanny z kostki granitowej 12x12cm ciętej, płomieniowanej.

Na lewej części placu głównego planowany jest plac wielofunkcyjny. Naroża lewej części wyokrąglone łukami o promieniu 9m. W narożach projektuje się klomby kwiatowe obsadzone różami. Między klombami placyk z płyt granitowych 25x25cm.

Wokół głównego placu rynku projektuje się ulicę szerokości 6,00m o nawierzchni z kostki granitowej 18x18cm płomieniowanej, groszkowanej. W jezdni ściek przykrawężnikowy odprowadzający wody opadowe poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej. Jezdnia z płyty rynku wyodrębniona za pomocą krawężników granitowych szerokości 20cm wyniesionych ponad krawędź jezdni na wysokość 2cm.

Chodniki biegnące między ulicą a pierzejami zabudowy rynku projektuje się wykonać w części środkowej z płyt granitowych 50x50cm, po obu stronach płyt wzdłuż elewacji budynków oraz w pasie drzewek szerokości 1,80 przy krawędzi jezdni z kostki 12/12cm. Drzewa szczepione gatunku klomb kulisty o obwodzie nie mniejszym niż 30cm i wysokości do spodu korony nie mniejszej niż 2,20m planuje się posadzić w klombach o wymiarach w rzucie 120x120cm z betonu zabudowanych poniżej poziomu terenu. Klomb przekryty kratą ozdobną żeliwną 120x120cm, z otworem na pieniek drzewka średnicy min. 30cm.

W północno-zachodniej części rynku projektuje się zdrój z ujęciem wody pitnej, ławkami oraz klombami kwiatowymi wzdłuż istniejącego chodnika.

Ponadto ma płycie głównej projektuje się trzy maszty flagowe oraz elementy małej architektury w postaci ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci. W północno-wschodnim narożniku płyty głównej rynku w obrębie przejścia dla pieszych przez drogę powiatową projektuje się słupki ozdobne stylizowane z uchwytem na łańcuch z elementów stalowych i żeliwnych malowanych proszkowo na czarno, wysokości 100cm w rozstawie 150-200cm. Słupki do znaków drogowych o analogicznej stylizacji jak słupy latarni oświetleniowych

Na całym rynku postawione będą nowe latarnie wraz z oprawami oświetleniowymi i wykonaniem nowych sieci zasilających. Wzornictwo latarni pokazano na rys. nr 3.

Przebiegająca w północno-wschodnim narożniku rynku droga powiatowa DP 1526 O – ulice Wyzwolenia i Prudnicka o nawierzchni z betonu asfaltowego podlega korekcie geometrycznej i wymianie warstwy ścieralnej.

Projekt obejmuje przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej. Jako odwodnienie powierzchniowe projektuje się ścieki przykrawężnikowe wykonane z dwóch rzędów kostki granitowej 12x12x12cm obniżonej o 2cm poniżej krawędzi jezdni, skąd wody deszczowe odprowadzone będą do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez typowe wpusty uliczne z kratą żeliwną. W obrębie fontanny zastosowano odwodnienie liniowe.

Oświetlenie terenu jest projektowane jako nowe w postaci latarni i opraw ozdobnych w kolorze czarnym.

 

Projekt Zagospodarowania terenu:

JPEG20200828120524722_0001.jpeg (184,94KB)

20200828120524722_0001.jpeg

 

październik 2021r.

 

 

listopad 2021r.

 

 

styczeń 2022r.

 

 

marzec 2022r.

 

 

kwiecień 2022r.

 

 

maj 2022r.