Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 30-06-2008 15:37

Informacja na temat XXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

                 W dniu 27 czerwca br. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
 i Rekreacji w Korfantowie  o godz. 10.10 rozpoczęły się  obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. W sesji uczestniczyło 15 radnych, 14 sołtysów oraz zaproszeni goście.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jan Oleksów.
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
 
1.        Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.        Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3.        Interpelacje i wnioski radnych.
4.        Ocena realizacji uchwały rady Miejskiej Nr XIV/113/03 z dnia
3 grudnia 2003 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korfantów na lata 2004-2008:
a)            wystąpienia Burmistrza;
b)            dyskusja i pytania radnych.
5.        Informacja Burmistrza z realizacji uchwały Nr XVII/125/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie oceny funkcjonowania sieci szkół i przedszkoli w Gminie Korfantów:
a)       wystąpienia Burmistrza;
b)       dyskusja i pytania radnych.
6.        Podjecie uchwał w sprawie:
a)      zmian budżetu Gminy Korfantów na 2008 rok;
b)     zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2008 rok;
c)      upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Korfantowie do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu;
d)      zatwierdzenia realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Korfantowie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych na realizację projektu w latach 2008-2013 przez Gminę Korfantów.
7.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
8.Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
9. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.
10.      Zamknięcie   obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
            Radni w głosowaniu jawnym (jednogłośnie)  do porządku sesji do punktu
5 dodali podpunkt
c) podjęcie uchwały w sprawie realizacji Uchwały
Nr XVII/125/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 lutego 2004 roku.
             Informację o pracy międzysesyjnej Burmistrza Korfantowa przedstawił jego zastępca Pan Jarosław Szewczyk.
Interpelacje i wnioski radnych zgłoszone podczas prac sesji dotyczyły głównie:
- dokonania wymiany rynny na świetlicy wiejskiej w Przydrożu Małym;
- podania ostatecznego terminu zakończenia prac w świetlicy wiejskiej we Włodarach;
- sposobu doboru radnych na wyjazdy w ramach współpracy partnerskiej;
- usunięcia suchego drzewa przed budynkiem na boisku w Korfantowie;
- dokonania przeglądu przystanków komunikacji publicznej.
 Odpowiedzi na wszystkie interpelacje i wnioski udzielił Pan Zdzisław Martyna Burmistrz Korfantowa.
 Radni jednogłośnie podjęli wszystkie przyjęte w porządku obrad projekty uchwał oraz protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej.
                 Obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie zakończono o godz. 12.35.
spotkanie radni 029.jpeg spotkanie radni 032.jpeg spotkanie radni 033.jpeg spotkanie radni 034.jpeg