Dziś są imieniny: Martyny, Macieja, Teofila
Wybierz język:
 25-09-2008 08:18

Informacja z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej

W dniu 17 września br.  o godz. 10.10  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie rozpoczęły  się obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. W sesji uczestniczyło 15 radnych, 17 sołtysów oraz zaproszeni na sesję goście. Porządek obradowania przedstawiał się następująco:
 
1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3.       Interpelacje i wnioski radnych.
4.       Informacja Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2008 roku
a)           wystąpienie Burmistrza;
b)           dyskusja i pytania radnych.
5.       Podjecie uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu Gminy Korfantów na 2008 rok;
b)     zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2008 rok;
c)     określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzeń pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
d)     przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Korfantów;
e)     przystąpienia do realizacji wspólnie z Powiatem Nyskim należącego do właściwości Powiatu Nyskiego zadania pod nazwą: ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1530 O w części ul. Kościuszki w Korfantowie i w miejscowości Rączka”;
f)       przystąpienia do realizacji wspólnie
z Województwem Opolskim należącego do właściwości Województwa Opolskiego zadania pod nazwą :
,,Budowa odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 407 Nysa-Korfantów-Łącznik w miejscowości Kuropas”;
g)     opinia w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą
w Kup celem przekształcenia.
h)      skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie.
6.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
7.       Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
8.        Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji Rady Miejskiej.
9.        Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej
w Korfantowie.
             Po otwarciu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie Pana Jana Oleksów obrad i stwierdzeniu ich prawomocności  przewodniczący na wniosek Burmistrza zwrócił się do Rady z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad z punktu 5 podjęcie uchwał podpunktu d) oraz o dodanie do porządku do tego samego punktu podpunktu i)- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2007 rok. Rada przyjęła wprowadzenie zmian do porządku jednogłośnie i bez uwag.
            Następnie                Zastępca Burmistrza Pan Jarosław Szewczyk przedstawił wszystkim  zgromadzonym informację z pracy międzysesyjnej Burmistrza tj. w okresie od 24 lipca do 16 września br. 
            Później, zgodnie z porządkiem obrad radni przystąpili do zgłaszania interpelacji i wniosków, które w szczególności dotyczyły m.in.: poprawy stanu dróg w gminie, zarządzania kryzysowego, zwiększenia patroli policji, zamieszczenia linków do stron internetowych miejscowości, wydłużenia czasu pracy osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich, terminu rozpoczęcia dobudowy pomieszczeń użytkowych do świetlicy w Puszynie, wymiany dachu na świetlicy we Włostowej .
             Po zgłoszeniu wszystkich interpelacji przystąpiono do głównej tematyki sesji jaką było przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2008 roku. Informację tę, od strony finansowej przedstawiła Pani Maria Zawadzka – Skarbnik Gminy, a uzupełnienia szczegółowego dokonał Burmistrz Korfantowa Pan Zdzisław Martyna. W punkcie tym radni wzięli czynny udział w dyskusji nad przedstawionym tematem, mieli również możliwość zadawania pytań dotyczących realizacji budżetu gminy.
             Po przerwie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wszystkie uwzględnione w porządku obrad projekty uchwał, które zostały przez Wysoką Radę przyjęte jednogłośnie. Rada zatwierdziła również protokoły z odbytych w dniu 23 lipca i 8 sierpnia br. sesji, a odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych udzielił Burmistrz Korfantowa.
             Wobec wyczerpania tematyki będącej przedmiotem obrad o godz. 14.30 Przewodniczący RM zamknął obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Obraz 002.jpeg Obraz 004.jpeg