Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Wybierz język:
 03-03-2008 10:43

XX sesja Rady Miejskiej w Korfantowie

W dniu 27 lutego 2008 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie o godz. 1010 rozpoczęły się obrady XX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
W sesji uczestniczyło 14 radnych, 21 sołtysów, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych oraz zaproszeni na sesję goście.
 Porządek sesji przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3. Interpelacje i wnioski radnych.
4. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz sprawozdanie Burmistrza z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych:
a) wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
b) pytania i dyskusja radnych
c) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
5. Ocena realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Korfantów:
a) wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
b) pytania i dyskusja radnych.
6. Podjecie uchwał w sprawie:
a)  zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2008 rok;
b) zawiadomienia o zamiarze zlikwidowania przedszkola;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów w roku 2008;
d) sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do Stowarzyszenia ,,Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów i Prudnik”;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów   do Programu ,, Odnowa Wsi w województwie opolskim”
f) w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Raczka na lata 2008-2013.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
8. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
9. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej
10. Zamknięcie   obrad XX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 
          Interpelacje i wnioski radnych dotyczyły m.in.:
  • wykonania naprawy drogi na ul. Kilińskiego w Korfantowie;
  • doprowadzenia wody do świetlicy wiejskiej w Myszowicach;
  • zorganizowania szkoleń dla rolników Gminy Korfantów;
  • wykonania przeglądu dróg po zimie;
  • zabezpieczenia stwarzającego zagrożenie budynku mieszkalnego w Korfantowie;
  • uzupełnienia oświetlenia ulicznego w Puszynie;
  • zamontowania łańcuchów na chodniku w Korfantowie;
  • remontu dachu na świetlicy wiejskiej we Włostowej;
  • wypłaty ekwiwalentu dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych.
 
         Głównym tematem obrad była informacja Burmistrza z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Informację tę przedstawił Burmistrz Korfantowa, który zapoznał wszystkich obecnych  na sesji ze skalą zjawiska oraz metodami walki z tymi patologiami. Burmistrz podkreślił znaczenie funkcjonującej 
w Korfantowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do której może się zgłosić każdy potrzebujący takiej pomocy mieszkaniec gminy oraz osoby z jego najbliższego otoczenia. Burmistrz przedstawił także harmonogram zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok.
Do najważniejszych zadań Komisji zaliczyć należy:
1) udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom;
2) udzielanie kompleksowej pomocy dla ofiar przemocy;
3) organizowanie pomocy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych;
4) organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych;
5) przeciwdziałanie narkomanii;
6) prowadzenie działań profilaktycznych w środowisku lokalnym itd.
 
Kolejnym bardzo ważnym tematem sesji była ocena realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Korfantów. Informację na temat powziętych do realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym na rok bieżący przedstawił Burmistrz Korfantowa.
Radni podczas obrad sesji jednogłośnie podjęli wszystkie przedstawione w porządku obrad uchwały.
Obrady sesji zakończono o godzinie 1430.