Dziś są imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Wybierz język:
 19-02-2021 12:49

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Korfantowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Korfantowie.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • na stronie znajduje się ruchomy element, którego nie da się zatrzymać w postaci slidera ze zdjęciami,
 • kontrast niektórych elementów tekstowych w stosunku do tła jest mniejszy niż 4,5:1,
 • brak ramki fokusa.

Wszystkie wyżej wymienione problemy zostały wyeliminowane w wersji strony dla słabowidzących. Oprócz tego w obu wersjach strony występują następujące niezgodności lub wyłączenia:

 • w filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych,
 • w filmach nie ma audiodeskrypcji,
 • nie wszystkie obrazy umieszczone na stronie zawierają opis alternatywny,
 • na starszych podstronach tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków; wszystkie obecnie publikowane tabele posiadają już takie nagłówki,
 • na starszych podstronach występują znaczniki HTML: center, align, link, s, obecnie nie używamy już tych znaczników,
 • na starszych podstronach odnośniki do serwisów zewnętrznych otwierające się w nowej karcie nie posiadają ostrzeżenia o tym fakcie; obecnie już nie stosujemy odnośników otwierających nowe karty,
 • niektóre publikowane na stronie załączniki mogą być niedostępne cyfrowo, a w szczególności skany dokumentów, dokumenty wytworzone przez inne podmioty,
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, Facebook, Gismeteo wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Skróty klawiszowe:

Podstawowa wersja strony obsługuje standardowe skróty klawiaturowe. Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.korfantow.pl , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
 • SHIFT + ALT + 1-3 – przejście do menu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-19.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Kalicun, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 43 43 820. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2001-02-25.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2014-01-03.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Urząd mieści się w dwóch budynkach.

ul. Rynek 4
48-317 Korfantów
Tel.: 77 43 43 820
Faks: 77 43 43 817

ul. Reymonta 4
48-317 Korfantów
Tel.: 77 43 43 814
Faks: 77 43 43 817

E-mail:
Strona internetowa: www.korfantow.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek główny ul. Rynek 4

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne od ul. Rynek jest ze schodami i nie jest dostępne dla osób na wózkach. Przed schodami dostępny jest dzwonek za pomocą którego można przywołać pracownika urzędu. Drugie wejście od ul. Sienkiewicza/Spacerowej wyposażone jest w podjazd dla osób na wózkach. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze przy wejściu dla osób na wózkach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek administracyjny ul. Reymonta 4

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Reymonta 4. Pierwsze wejście dostępne jest dla wózków tylko w części - większość korytarza ograniczona jest schodami. Drugie wejście wyposażono w podjazd dla osób na wózkach. Przed schodami dostępny jest dzwonek za pomocą którego można przywołać pracownika urzędu. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze przy wejściu dla osób na wózkach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgłoszenie może być dokonane w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres ,
 • faxem na nr 77 434 38 17,
 • drogą pocztową,
 • lub dostarczenie osobiście do siedziby Urzędu – sekretariat, Rynek 4, 48-317 Korfantów

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie tutejszego Urzędu (np. e-mail, faks) na trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych przy wykorzystaniu udostępnionego druku. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana. W Urzędzie Miejskim w Korfantowie jest zatrudniona 1 osoba przeszkolona w zakresie SJM (kurs elementarny).