Dziś są imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Wybierz język:
 28-03-2008 11:42

Informacja na temat XXI sesji Rady Miejskiej

W dniu 26 marca br. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie odbyły się obrady XXI sesji Rady Miejskiej. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie– Pan Jan Oleksów, a obradach uczestniczyli m.in: Burmistrz Korfantowa, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy, 14 radnych, 17 sołtysów, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych. Ponadto w obradach udział wzięli następujący zaproszeni goście: ks. Waldemar Lenart- Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej, Pani Agata Bień- Woźniak- Kierownik Stacji Caritas w Korfantowie, lekarze- Pani Maria Czerner i Pani Grażyna Zabochnicka oraz Pani Halina Wojewódka- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ,,Maria” w Korfantowie.
Po przedstawieniu przez Pana Jarosława Szewczyka- Zastępcy Burmistrza informacji o pracy międzysesyjnej Burmistrza Korfantowa, oraz zgłoszonych przez radnych interpelacjach i wnioskach radni przystąpili do głównego tematu obrad.
Głównym tematem poruszanym podczas prac sesji była informacja na temat funkcjonowania opieki społecznej i ochrony zdrowia w Gminie Korfantów. Omówienia tematu dokonali m.in. ks. Waldemar Lenart, który złożył podziękowanie na ręce Burmistrza Korfantowa za dotychczasową współpracę Caritasu z gminą, następnie Pani Agata Bień-Woźniak, szczegółowo przedstawiła wszystkim zgromadzonym informację dotyczącą funkcjonowania stacji Caritas w Gminie Korfantów. Pani A. Bień- Woźniak zwróciła szczególną uwagę na pomoc i opiekę świadczoną przez stację dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.
Następnie Pani Gabriela Misztal- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie przedstawiła formy pomocy, o którą ubiegać mogą się mieszkańcy, a należą do niej:

  • wsparcie i doradztwo dla osób bezrobotnych 
  • pomoc finansowa; 
  • świadczenia rodzinne; 
  • zaliczka alimentacyjna ; 
  • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne; 
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka "becikowe".

W dyskusji nad tematem radni podkreślili rolę i znaczenie pomocy świadczonej przez Caritas, OPS, DPS oraz Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej funkcjonujące na terenie gminy, a niosące pomoc wszystkim mieszkańcom gminy oraz podziękowali im za pracę na ich rzecz.
Radni podjęli jednogłośnie następujące uchwały:
1) w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2008 rok;
2) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki za cenę przewyższającą jej wartość szacunkową oraz
3) w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Stara Jamka na lata 2008-2023.
Obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie zakończono o godz. 12.40.
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z obrad.

002.jpeg 003.jpeg 005.jpeg 019.jpeg 032.jpeg