Dziś są imieniny: Anatola, Leszka, Tamary
Wybierz język:
 03-06-2008 09:02

Informacja na temat XXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

W dniu 30 maja 2008 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji o godz. 10.10 rozpoczęły się obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
W sesji uczestniczył Burmistrz Korfantowa, 14 radnych, 17 sołtysów, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych oraz następujący zaproszeni goście:

 • Pani Jolanta Barska- Burmistrz Nysy; 
 • Pan Andrzej Synowiec- Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nysie; 
 • Pan Piotr Żyrek -Komendant Komisariatu Policji w Korfantowie; 
 • Pan Jacek Swobodzian- przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie; 
 • Pan Piotr Bugaj – Komendant gminny OSP.

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 2.  Przedstawienie propozycji współpracy międzygminnej w ramach Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami- Nysa. 
 3.  Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej. 
 4.  Interpelacje i wnioski radnych. 
 5.  Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów:
  a) wystąpienie Burmistrza;
  b) wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Korfantowie;
  c) dyskusja i pytania radnych;
  d) podjęcie uchwały w sprawie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej.
 6. Podjecie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżetu Gminy Korfantów na 2008 rok;
  b) w sprawie likwidacji przedszkola;
  c) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
  d) przystąpienia do realizacji wspólnie z Powiatem Nyskim należącego do właściwości Powiatu Nyskiego zadania pod nazwą: ,,Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1532 O w miejscowości Niesiebędowice”;
  e) przystąpienia do realizacji wspólnie z Powiatem Nyskim należącego do właściwości Powiatu Nyskiego zadania pod nazwą: ,, Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1524 O na odcinku ul. Opolskiej w Korfantowie”;
  f) ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa;
  g) w sprawie konkursu na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską i dom jednorodzinny na wsi.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
 8. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 9. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.
 10. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

W punkcie 2 porządku obrad Burmistrz Nysy Pani Jolanta Barska przedstawiła propozycje współpracy naszej gminy w budowie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami, które miałoby zostać wybudowane na bazie składowiska odpadów komunalnych w Domaszowicach. W projekcie tym udział miałoby wziąć 14 gmin.
Zgłoszone przez radnych interpelacje i wnioski dotyczyły głownie naprawy dróg gminnych lub ich poprawienia, remontu świetlic wiejskich, wykoszenia zarośniętych poboczy.
Następnie Przewodniczący RM Pan Jan Oleksów udzielił głosu dla Burmistrza Korfantowa Pana Zdzisława Martyny, który przedstawił informację nt. oceny stanu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów. Informację tę uzupełnili obecni na sali zaproszeni goście- przedstawiciele policji oraz straży pożarnej.
Radni w czasie obrad sesji uchwalili wszystkie przyjęte w porządku obrad projektu uchwał .
Obrady XXIII sesji Rady Miejskiej zakończono o godz. 14.20.

moje 001.jpeg moje 009.jpeg moje 013.jpeg moje 014.jpeg moje 016.jpeg