Dziś są imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Wybierz język:
 16-10-2008 12:08

Informacja z XXVIII sesji Rady Miejskiej

W dniu 15 października br. odbyły się obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. W sesji tej brało udział 14 radnych, 16 sołtysów, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, naczelnicy wydziałów oraz zaproszeni goście. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jan Oleksów.
            Po przedstawieniu przez Pana Jarosława Szewczyka- Zastępcy Burmistrza informacji o pracy międzysesyjnej Burmistrza Korfantowa przystąpiono do głównych tematów sesji, którymi było przedstawienie informacji z realizacji uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów, którą zaprezentował Pan Adam Zioło – naczelnik Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości tut. urzędu oraz sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie głównych kierunków rozwoju kultury, sportu i rekreacji w Gminie Korfantów, którą omówił Pan Stanisław Szkolny – dyrektor MGOKSiR. Informacje te zostały dodatkowo uzupełnione przez Burmistrza Korfantowa Pana Zdzisława Martynę.
Ponadto podczas posiedzenia radni podjęli następujące uchwały w sprawie:
  • zmian budżetu Gminy Korfantów na 2008 rok;
  • zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2008 rok;
  • przystąpienia do realizacji wspólnie z Powiatem Nyskim należącego do właściwości Powiatu Nyskiego zadania pod nazwą: ,,Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1205 O na odcinku ul. Nyskiej w Ścinawie Nyskiej”;
  • określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
oraz przyjęli protokół z odbytej w dniu 17 września 2008 roku XXVII sesji RM.