Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze”

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

 

 1. Dla kogo?

Z programu mogą skorzystać osoby, które posiadają dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny wydzielony w takim domu oraz chcą wydawać mniej na ogrzewanie, żyć komfortowo, dbać o zdrowie i środowisko, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł;

W programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.  

 • W Części 1) Programu

Podstawowy poziom dofinansowania – twój roczny dochód nie przekracza  135 000 zł, 

 • W Części 2) Programu

Podwyższony poziom dofinansowania- twój przeciętny miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać  1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 

 • W Części 3) Programu

Najwyższy poziom dofinansowania  – twój przeciętny miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać  1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

 1. Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz instalację fotowoltaiczną;

 1. Ile?

Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach Programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie tak jak dotychczas na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty programu „Czyste Powietrze”. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części Programu. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu jaki osiąga wnioskodawca Programu.  Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji. 

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku:  

do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub  

o minimum 40%.  

Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części PPCP. 

 1. Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:
 1. Wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymogi programu,
 2. Docieplenie przegród budowlanych
 3. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 4. Instalację odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych)
 5. Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 1. Okres wdrażania:

Program realizowany będzie w latach 2018-2029, przy czym:

 1. zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);
 2. 2) środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.
 1. Kwalifikowalność VAT:

Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym.

 1. Okres kwalifikowalności kosztów:
 1. rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie, jak i przed oddaniem budynku do użytkowania uznawane są za niekwalifikowane;
 2. zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. W ramach Programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji oraz nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, z zastrzeżeniem zdania następnego. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego oraz w formie dotacji z prefinansowaniem;
 3. okres realizacji przedsięwzięcia wynosi: - dla dotacji w ramach Części 1) i Części 2) Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie8 , - dla dotacji w ramach Części 3) Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie8 , - dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie8 , - dla dotacji z prefinansowaniem w ramach Części 2) i Części 3): do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie8 , z zastrzeżeniem pkt 11.11 Części 1) Programu, p
 1. Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.  

Tabela maksymalnych dotacji dla wybranych kategorii kosztów

Brak opisu obrazka

 

SKŁADANIE WNIOSKU W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

 1. e-wniosek przez internet (wymagany profil zaufany lub podpis kwalifikowany)
 2. papierowy wniosek w urzędzie (www.gwd.nfosigw.gov.pl)
 3. ścieżka bankowa

Brak opisu obrazka

 

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

W naszej gminie działa punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste powietrze”, w ramach którego mieszkańcy gminy mogą zasięgnąć informacji dotyczących programu oraz uzyskać pomoc przy składaniu wniosku o dofinansowanie, a także rozliczeniu dotacji.

Punkt konsultacyjno – informacyjny:

Urząd Miejski w Korfantowie

ul. Rynek 4

48-317 Korfantów

Pokój nr: 9 , 10

Tel. 77 4343820 wew. 47

 

Przydatne linki

 

 „Czyste powietrze” ścieżka bankowa

KREDYT „CZYSTE POWIETRZE”

Zapowiadana ścieżka bankowa w programie „Czyste powietrze”, czyli nabór wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ruszyła 6 lipca 2021 r.

Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Najważniejsze zmiany to:

•             okres realizacji

 • wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku
 • bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku

•             rozliczenie wniosku

 • wfośigw: maksymalnie w trzech częściach
 • bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia

•             korekta wniosku

 • wfośigw: tak
 • bank: nie, możliwość ponownego złożenia wniosku

W ramach wprowadzonych od 3 stycznia 2023 r. zmian  Programie umożliwiono również w ścieżce bankowej rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

Współpraca banków z wojewódzkimi funduszami

W latach 2021-2022 banki będą dysponować łącznym limitem środków do 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem.

Gwarancja Czyste Powietrze

Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

Najważniejsze warunki gwarancji:

 • wniosek o gwarancję w treści wniosku o kredyt oraz odpowiednie zapisy w umowie kredytowej,
 • gwarancja udzielana na kredyt zaciągnięty przez kredytobiorcę, który w ocenie banku udzielającego kredyt, ma zdolność kredytową,
 • gwarancja zabezpiecza 80% aktualnego kapitału kredytu,
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji od kredytobiorcy.

Lista banków prowadzących nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego: Lista-bankow.pdf (czystepowietrze.gov.pl)

 

PDFDane statystyczne w podziale na Gminy 31.12.2022 r.pdf (223,34KB)

PDFDane_statystyczne_w_podziale_na_gminy_30.06.2023.pdf (223,60KB)

PDFDane statystyczne w podziale na gminy IV-KW-2023.pdf (227,90KB)

PDFDane-statystyczne-dot.-realizacji-Programu-Czyste-Powietrze-Gminy-31.03.2024-1.pdf (248,57KB)