Dziś są imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Wybierz język:
 19-12-2008 14:57

Informacja z XXX sesji Rady Miejskiej

W dniu 17 grudnia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji odbyły się obrady XXX sesji Rady Miejskiej
w Korfantowie.
W sesji uczestniczyło 13 radnych,16 sołtysów oraz zaproszeni goście.
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3.       Interpelacje i wnioski radnych.
4.       Ocena stanu dróg w Gminie:
a)         wystąpienie Burmistrza;
b)         dyskusja i pytania radnych.
5.       Informacja nt. realizacji : ,,Programu uporządkowania stanu gospodarki wodociągowej Gminy Korfantów w latach 2007-2013”:
a)         wystąpienie Burmistrza;
b)         dyskusja i pytania radnych.
6.       Podjecie uchwał w sprawie:
a)      zmian budżetu Gminy Korfantów na 2008 rok;
b)      zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2008 rok;
c)       zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok;
d)      ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami jednostek budżetowych – szkół
i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Korfantów;
e)      ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów;
f)         regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania
 i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów w roku 2009;
g)      zmieniająca Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Korfantowie;
h)      przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Gmin Biała, Korfantów i Prudnik .
7.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
8.       Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
9.        Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
10.    Zamknięcie   obrad XXX sesji Rady Miejskiej
w Korfantowie.
            Po stwierdzeniu prawomocności obrad Pan Jan Oleksów na wniosek Burmistrza Korfantowa wniósł o dodanie do porządku obrad do punktu 4 Ocena stanu dróg w Gminie Korfantów podpunktu c) podjecie uchwały w sprawie oceny stanu dróg w Gminie Korfantów oraz do punktu 6 (podjęcie uchwał) podpunktu i) w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Korfantów oraz miastem Bołechiw (Ukraina).
            Informacje o pracy międzysesyjnej przedstawił Zastępca Burmistrza Pan Jarosław Szewczyk, a tematyki główne omówił Burmistrz Korfantowa Pan Zdzisław Martyna. Na pytania zaś radnych dotyczące dróg wojewódzkich znajdujących się w obrębie naszej gminy odpowiedzi udzielił Pan Zbysław Bil Kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddział w Grodkowie.
             Radni podjęli wszystkie projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad sesji oraz przyjęli protokół z odbytej w dniu 26 listopada br. XXIX sesji RM.
 
 
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z prac XXX sesji RM.
 
spotkanie 001.jpeg spotkanie 002.jpeg spotkanie 010.jpeg spotkanie 012.jpeg