Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 22-12-2008 08:39

Program „Czym skorupka za młodu…” dobiegł końca

W ramach rządowego programu wyrównywania szans dzieci i młodzieży pn.: „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” Zespół Szkół w Korfantowie wystąpił z projektem „Czym skorupka za młodu...”. Autorką projektu była Krystyna Krzywicka – nauczycielka kształcenia zintegrowanego Zespołu Szkół w Korfantowie. Przy tworzeniu projektu brali także udział: dyrektor ZS w Korfantowie - Małgorzata Sinicka, Jolanta Flakowska i Piotr Krzywicki. Realizatorami przyjętych zadań zostali nauczyciele kształcenia zintegrowanego korfantowskiej szkoły. Propozycja pedagogów z Korfantowa została rozpatrzona pozytywnie i uzyskała wsparcie finansowe. Ogólna wartość projektu to 73 401 zł, wartość dotacji – 50 101 zł.Celem nadrzędnym programu było wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego skierowanej do dzieci uczących się w klasach I-III szkoły podstawowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturowych i społecznych uczniów z rodzin ubogich, w tym uczniów z niepełnosprawnością.
Dzieci z klas kształcenia zintegrowanego, a szczególnie pochodzące z małych miejscowości, mają ogromną ciekawość świata, a przy tym często rozmaite kompleksy czy zahamowania związane z tym, że pochodzą ze wsi. Zasadne jest, i to wyrażała idea programu, aby poprzez różnorodne działania nauczycieli, rodziców i innych osób, pomóc dzieciom opanować umiejętności autokreacji i autoprezentacji, wdrażać je do uczestnictwa w kulturze wyższej, wskazać im rozmaite formy własnego rozwoju i różne sposoby spędzania wolnego czasu. Natomiast uczniom z dysfunkcjami czy niepełnosprawnością i ich rodzicom, ma pomóc przezwyciężyć trudności i podnieść poczucie własnej wartości.
Program był realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych: wycieczek, lekcji muzealnych, warsztatów obejmujących edukację plastyczną, sportową, taneczno – rytmiczną, muzyczną, prozdrowotną oraz zajęć wyrównawczych.
W celu realizacji założonych przedsięwzięć szkoła pozyskała cennych współpracowników, m.in. Ognisko Plastyczne w Nysie, animatorów kultury, autorów książek, instruktorów tańca, podróżników, terapeutów i psychologów.
„Czym skorupka za młodu…” to program promujący wśród uczniów i rodziców świadomość jak ważny jest harmonijny rozwój dziecka, szczególnie rola ruchu, sztuki i bezpieczeństwa w tym właśnie rozwoju.
Program zakładał aktywizację uczniów w młodszym wieku szkolnym w obrębie pięciu obszarach. Pierwszy z nich – zatytułowany „Sklejamy skorupki” to cykl zajęć wyrównawczych dla dzieci (także z niepełnosprawnością umysłową), mających trudności z wymową, czytaniem, pisaniem i liczeniem. Zajęcia były prowadzone przez pedagoga i psychologa. Dla rodziców zostały zorganizowane warsztaty uczące pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym. W tym obszarze przewidziano także trening z psychologiem polegający na budowaniu poczucia własnej wartości.
W drugim obszarze działań zaplanowano wyjazd wszystkich dzieci do Teatru Lalki i Aktora w Opolu i do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju oraz udział w lekcjach teatralnych i muzealnych z zakresu czerpania papieru. Pokłosiem tych wyjazdów były tzw. „Sobotnie spotkania plastyczne”. Stale uczestniczyło w nich około 30 dzieci. Podczas zajęć uczniowie doskonalili zainteresowania plastyczne, zdolności manualne i twórcze myślenie. Dzieci pracowały z różnymi rodzajami papieru. Efektem ich twórczej działalności były przepiękne anioły. Anioły, które cieszyły oczy, przyniosły też radosną tęsknotę za zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia... Niezwykle ciekawym doświadczeniem były zajęcia z rzeźby prowadzone przez nauczyciela Ogniska Plastycznego w Nysie. Podczas zajęć powstało wiele ciekawych prac przedstawiających świat roślin i zwierząt - ten prawdziwy, jak i ten istniejący w wyobraźni dzieci. Warto zaznaczyć, że ćwiczenia manualne, a zwłaszcza plastyczne przygotowują dziecko do odbioru wytworów szeroko rozumianej sztuki w najbliższym otoczeniu dziecka, pobudzają wrażliwość, harmonizują aktywność młodego umysłu.
Po zakończeniu warsztatów zorganizowano wystawę prac skierowaną do starszych kolegów ze szkoły rodziców oraz środowiska lokalnego. Przy przygotowaniu do trudnej sztuki składania papieru pomogło spotkanie ze znawcą sztuki japońskiej. Zwieńczeniem działań w tym obszarze był „Nasz teatr lalki i aktora”, który swoim występem uświetniłi mikołajki i uroczystość podsumowania.
Równolegle ze spotkaniami plastycznymi odbywały się „Sobotnie spotkania rytmiczno-taneczne”. Ich inspiracją była wizyta w Muzeum Fryderyka Chopina w Dusznikach Zdroju. 25 osób, pod okiem instruktora, rozwijało poczucie rytmu, płynność ruchów, uczyło się podstawowych kroków i układów tanecznych. Popis taneczny uświetni mikołajki i uroczyste zakończenie projektu.
Oprócz grupy uczniów uczestniczących z zajęciach plastycznych i tanecznych, wyłoniono także miłośników sportu. Podczas zajęć z zakresu kultury fizycznej dzieci przechodziły trening ogólnorozwojowy oraz poznawały zasady rządzące grami zespołowymi. Ćwiczenie równowagi i koordynacji ciała to podobnie jak zajęcia plastyczne bodziec do pracy nad samym sobą, to zachęta do zdrowego stylu życia. Ta kolejna już część projektu realizowana pod nazwą „Chcę być sprawny” to zajęcia sportowe dla 45 osób. Odbywały się one na podobnych zasadach jak zajęcia plastyczne i rytmiczne, stąd nazwa „Sobotnie spotkania sportowe”. Oprócz rozmaitych zabaw i ćwiczeń rozwijających sprawność fizyczną, dzieci nauczyły się zasad gry w unihokeja. Atrakcją była nauka chodzenia na szczudłach i żonglowania.
W ramach tego modułu uczniowie szkoły w Korfantowie wyjechali do Wrocławskiego Parku Wodnego. Dla niektórych z nich była to pierwsza sposobność odwiedzenia tego rodzaju obiektu. Pod opieką wychowawców, rodziców i ratowników z wielkim entuzjazmem korzystali z atrakcji aquaparku. Trzeba podkreślić, że i ten wyjazd jak i pobyt w tym obiekcie był całkowicie darmowy.
Kolejnym wydarzeniem, do którego doszło dzięki projektowi „Czym skorupka za młodu...” był wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Opolu na spektakl pt.: „Zwierzęta Doktora Dolittle”. Była to optymistyczna, pełna zabawnych i ekscytujących przygód historia, która opowiadała o niezwykłym lekarzu. Lekarz ów najlepiej na świecie leczył zwierzęta, gdyż znał ich język i był ich przyjacielem. Młodzi widzowie z wielką przyjemnością obejrzeli rozśpiewany, roztańczony spektakl, pełen przygód, dobrego humoru, jak i ekologicznej wrażliwości. Dzieci mogły skonfrontować własne możliwości sceniczne z pracą „zawodowców”. Przypomnijmy, że jedna z grup dzieci uczestniczyła w warsztatach tanecznych.
„Mały ratowniczek” to cykl zajęć realizowanych w ramach projektu. W jego ramach wszystkie dzieci z klas I-III szkoły w Korfantowie zostały przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa podczas różnych zajęć, zabaw oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w gospodarstwie rolnym. Zajęcia prowadził instruktor Polskiego Czerwonego Krzyża pan Marek Flakowski.
Zajęcia z psychologiem skierowane były zarówno do dzieci jak i do ich rodziców. Szkoła w ramach pedagogizacji może organizować odczyty, prelekcje, pokazy filmów, spotkania z zaproszonymi gośćmi i propagować fachową literaturę przedmiotu. Pedagogizacja rodziców to praktyka znana w codziennej pracy szkoły. Z założenia powinna służyć ona kompetentną radą dotyczącą rozwiązywania problemów konkretnego ucznia. Środki pieniężne pozyskane przez szkołę dzięki programowi pozwoliły na zorganizowanie cyklu zajęć z psychologiem. Odbywały się w godzinach popołudniowych. Wyodrębniono wśród nich zajęcia wspomagające rozwój dziecka (dla dzieci uczestniczących w zespole korekcyjno-kompensacyjnym i innych – do ustalenia z nauczycielem) oraz warsztaty dla wszystkich chętnych rodziców (odbywały się w tym samym czasie). Niewątpliwie ciekawym doświadczeniem były wspólne spotkania rodziców i ich dzieci z psychologiem. To niecodzienne przeżycie, często okupione przełamaniem wstydu pozwoliło wielu dorosłym pokazać się dziecku z nieznanej dotąd strony.
19 grudnia 2008 r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Korfantowie odbędzie się uroczystość podsumowująca całe przedsięwzięcie. Podczas gali spotkają się dzieci, ich rodzice, nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadań oraz zaproszeni goście, w tym władze samorządowe. To wydarzenie ma symboliczny wymiar. Równo rok temu społeczność Zespołu Szkół w Korfantowie świętowała zakończenie programu aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego w 2007 roku. Miejmy nadzieję, że dobra passa szkoły w Korfantowie będzie kontynuowana w przyszłości.

Opracowano na podstawie wniosku projektu oraz informacji pochodzących z serwisu ZS w Korfantowie.