Dziś są imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wybierz język:
 05-01-2022 15:02

Czyste Powietrze - zmiany

  • Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
  • Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;
  • Zwiększenie liczby transz rozliczeń do pięciu;
  • Wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 36 miesięcy.
  •  Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania

Beneficjent ubiegający się o najwyższy poziom dofinansowania – osoba fizyczna , która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem  budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ; 

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a)        900 zł w gospodarstwie wieloosobowym

b)        1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub,  ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

 

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

Urząd Miejski w Korfantowie, Rynek 4, pokój nr 9, tel.774343820