Dziś są imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Wybierz język:
 31-12-2009 12:08

Budżet Gminy Korfantów na 2010 rok uchwalony

W dniu 30 grudnia br. odbyły się obrady ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. Przy 100% frekwencji radnych
w obecności sołtysów oraz zaproszonych gości Rada 13 głosami ,,za” przy 2 głosach ,,przeciw” przyjęła budżet Gminy Korfantów na 2010 rok, ale od początku…
Chwilę po godz. 10-tej Przewodniczący RM Pan Jan Oleksów otworzył obrady XLVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie, zapoznał wszystkich z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3. Interpelacje i wnioski radnych.
4. Projekt budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok:
a) wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
b) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok;
c) dyskusja i pytania radnych;
d) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok.
5. Podjecie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Korfantów na 2009 rok;
b. zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2009 rok.
6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
7. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
8. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej.
9. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Miejskiej
w Korfantowie.
Następnie na wniosek Burmistrza Korfantowa wniósł
o wprowadzenie następujących zmian do porządku sesji:
- skreślenie z punktu 5 podpunktu a;
-dodanie do punktu 5 podpunktu c, czyli podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasajacych z upływem roku budżetowego 2009,decyzją Rady porządek sesji został zmieniony.
Po przedstawieniu przez Pana Jarosława Szewczyka- Sekretarza Gminy Korfantów informacji o pracy międzysesyjnej burmistrza przystąpiono do głównej tematyki obrad. Skarbnik Gminy Pani Maria Zawadzka przedstawiła projekt budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok od strony finansowej. Później głos zabrał Burmistrz Korfantowa Pan Zdzisław Martyna, który omówił założenia przyszłorocznego budżetu od strony merytorycznej. Najwięcej czasu burmistrz poświęcił przedstawieniu planowanych i rozpoczętych inwestycji gminnych.
Następnie Pan Jan Oleksów zapoznał wszystkich zebranych
z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu :
- w sprawie opinii o przedłożonym projekcie Uchwały budżetowej Gminy Korfantów na 2010 rok;
- w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Korfantów na 2010r.;
- w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Korfantów.
Głosowanie nad projektem budżetu na 2010 rok zostało natomiast poprzedzone długą, bo ponad 2 godzinną dyskusją w której udział brali radni Rady Miejskiej oraz burmistrz. Później Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok, który został przez Radę przyjęty.
Rada Podjęła także przewidziane w porządku obrad uchwały oraz protokół z XLVI sesji RM, na tym obrady zakończono.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z prac sesji Rady Miejskiej
w Korfantowie.

Obraz 006.jpeg Obraz 005.jpeg Obraz 004.jpeg Obraz 003.jpeg