Dziś są imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wybierz język:
 30-10-2009 08:30

Informacja z XLIV sesji Rady Miejskiej

28 października 2009 roku w godzinach od 1030 do 13 45 w „Sali Dużej” Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie odbyła się kolejna XLIV sesja Rady Miejskiej w Korfantowie.
W sesji uczestniczyło 15 radnych, Burmistrz Korfantowa, sołtysi, naczelnicy wydziałów tut. Urzędu oraz zaproszeni goście.
 
W trakcie obrad radni podjęli uchwały w sprawach:
  • oceny realizacji wniosków wynikających z Uchwały Nr XVII/125/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 lutego 2004 roku.
  • zmian budżetu Gminy Korfantów na 2009 rok;
  • zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2009 rok;
  • przystąpienia Gminy Korfantów do projektu ,,Opolska e-Szkoła, szkoła ku przyszłości” realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 priorytet II Społeczeństwo informacyjne; 2.1. Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT; 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
  • regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów;
  • skargi na działalność Burmistrza Korfantowa;
  • zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Rada zapoznała się także z informacjami przedstawionymi przez:
  • Pana Jarosław Szewczyka Sekretarza Gminy o pracy międzysesyjnej Burmistrza Korfantowa tj. w okresie od 23 września br. do 28 października br.;
  • Pana Gracjana Kurzeję Naczelnika Wydziału o weryfikacji sieci dróg w Gminie Korfantów;
  • Pana Zdzisława Martynę Burmistrza Korfantowa o realizacji zadań oświatowych w Gminie Korfantów za rok szkolny 2008/2009:
  • Panią Jolantę Grzegorzewicz Naczelnika Wydziału o ocenie realizacji wniosków wynikających z Uchwały Nr XVII/125/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 lutego 2004 roku
Zgłoszone w trakcie sesji interpelacje i zapytania radnych dotyczyły m.in. następujących spraw:
  • funkcjonowania świetlicy wiejskiej we Włodarach;
  • powstania kolejnego dzikiego wysypiska śmieci pomiędzy miejscowościami Włodary i Węża;
  • stanu alei lipowej w Gryżowie;
  • planów Gminy w zakresie zagospodarowania budynków po obiektach szkolnych w Puszynie, Gryżowie i Rzymkowicach;
  • właściwego utrzymania stanu dróg wojewódzkich i powiatowych oraz zagrażających bezpieczeństwu łamiących się gałęzi przy tych drogach;
  • modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy;
  • dowozu uczniów do Gimnazjum w Korfantowie;
  • pieszych partoli Policji w Korfantowie;
  • remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Włodarach.

Obraz 002.jpeg Obraz 010.jpeg Obraz 012.jpeg